• Satsa på förstelärare inom förskola!

    Sedan ett antal år finns möjligheten för skolor att anställa förstelärare inom grundskolor och gymnasier. Förstelärare får ett särskilt lönetillägg på 5 000 kr/månad, finansierat genom statsbidrag. Att låta förstelärare driva kollegialt lärande på skolan har visat sig vara en viktig framgångsfaktor. Viktiga byggstenar i ett lyckat förstelärarskap har varit tydliga uppdrag samt att man låter förstelärarna leda viktiga utvecklingsuppdrag.  Kriterierna för att anställa förstelärare har varit att det ska vara en person som visat en särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Det har varit en lyckad reform enligt ett flertal utvärderingar.

    Skolan och förskolan har delvis olika uppdrag men en stor del av lärandet sker redan i förskolan. Där lägger vi grunden till en lyckad skolgång. Förhoppningar har därför länge funnits att förstelärarreformen ska utvidgas även till förskolan och dess förskollärare. Ingenting tyder dock på att så kommer att bli fallet. Det finns i dagsläget inget som hindrar förskolorna från att anställa förstelärare med lönetillägg i förskolan men exemplen på det är få eftersom förskolorna i motsats till skolorna inte får ta del av några statsbidrag från staten.

    Förskolan är en av de institutioner i samhället som har högst förtroende bland befolkningen och den har i allt högre utsträckning professionaliserats de senaste decennierna med bland annat en egen läroplan. Att förvalta det förtroendet är oerhört viktigt. Betydelsen av en välutbildad och välmotiverad profession är större än någonsin. Samtidigt är bristen på förskollärare i Stockholmsregionen mycket stor. Vi måste snabbt genomföra åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren för förskollärare och samtidigt stärka professionen ytterligare. Kristdemokraterna i Tyresö vill därför införa förstelärare inom Tyresös förskolor. Tiden är mogen för ett förstelärarlyft inom förskolan. Vi har i vår budget för 2021 avsatt 1,5 miljoner kronor för att påbörja inrättandet av förstelärartjänster.