• Krafttag för en god och uthållig ekonomi

  M, C och KD lägger en gemensam kommunplan för 2020-2022 med budget för 2020. Här är en kort sammanfattning samt pressmeddelande.

   Rejäla besparingar på central administration, dyra konsulter och ineffektiv lokalanvändning – ingenting på kärnverksamhet.

   Återställning av skattesatsen från 19,95 till 19,50. För en vanlig Tyresöfamilj innebär det flera tusen kronor årligen.

   Lägre byggtakt för att klara miljö- och hållbarhetsmål, förbättra trafiksituationen, värna vår vackra skärgårdskommun och minska skenande räntekostnader.

   Trygghetspaket om 4 miljoner kronor för att växla upp tempot i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Viktigt när polisen inte får tillräckligt med resurser.

   Ökade resurser till kärnverksamhet. Bland annat tillförs grundskolan 10 miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten.

  P R E S S M E D D E L A N D E
  Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
  2019-06-10

  Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ser allvarsamt på Tyresö kommuns ekonomiska läge och har mot den bakgrunden lagt en mycket stram budget för 2020. Budgeten innehåller rejäla besparingar på i första hand central administration och lokalanvändning men också annat fördyrande som inhyrda konsulter och en svällande politisk verksamhet. Det skapar utrymme för att successivt göra kommunens ekonomi uthållig men även till att göra satsningar i kärnverksamheten, öka tempot i trygghetsarbetet samt till att sänka skatten motsvarande 45 öre, en återställning efter den oansvariga höjning det nya styret drev igenom vid årsskiftet.

  – I fjol gjorde Tyresö kommun ett ekonomiskt underskott för första gången på över två decennier och i den senaste helårsprognosen för i år väntas också ett rejält minus på sista raden, i förhållande till den budget som togs i december. Det skickar en tydlig signal om att kommunen har strukturella problem med höga kostnader, något som inte löses genom oansvariga skattehöjningar. I vår kommunplan och budget tar vi tag i problemen, på riktigt. Vi gör tuffa besparingar på central administration och kapar fördyrande kostnader, exempelvis på konsulter och höga lokalkostnader. Vi gör politiken billigare genom att renodla verksamheten och inte ge oss själva bättre betalt. Till situationen ljusnat kräver vi också anställnings- och köpstopp. Det är allvar nu, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M) och fortsätter:

  – Genom detta stålbad kan vi både återställa skattesatsen och stärka kommunkassan långsiktigt, så att inga kostnader vältras över på kommande generationer. Vi får en mer uthållig och motståndskraftig ekonomi som står rustad för konjunktursvängar och förändringar i statens bidragssystem. Men kan ändå göra en hel del viktiga satsningar, på trygghet och kärnverksamhet. Klokt och ansvarsfullt.

  – I kommunplanen slår vi även fast att vi vill se ett mer varsamt byggande. Det gör att vi snabbare kan ställa om och nå högt satta miljö- och hållbarhetsmål samtidigt som vi kan komma ikapp med åtgärder för ökad framkomlighet på vägarna. Byggandet och utvecklingen måste också tydligare följa visionen. Tyresös variationer och kommundelarnas särart är en viktig del i kommunens attraktionskraft och ska värnas. Lägre tillväxttakt ger i sin tur ett lägre framtida investeringsbehov, vilket gör att vi kan hålla tillbaka kommunens skuldsättning. Tyresöbornas skattepengar ska gå till skola, vård och omsorg, inte till att betala räntekostnader, säger Ulrica Riis-Pedersen (C), gruppledare.

  – Tyresö är en förhållandevis lugn och trygg kommun. Samtidigt är vi inte utan bekymmer. Även här finns de som, med all rätt, känner oro och rädsla för att rasta hunden sent på kvällen, eller att gå hem ensam från bussen. Droghandeln sker allt mer öppet och stöldbrotten, inte minst i hemmet, fortsätter vara ett utbrett problem. Vi tillför fyra miljoner kronor för att växla upp tempot i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. När staten inte förmår ta sitt ansvar för Tyresöbornas trygghet, ja då gör vi det, säger Anna Lund (KD), gruppledare.