Initiera förebyggande åtgärder som kan förhindra våldsdåd

DEBATT. Uppsala behöver en handlingsplan mot våldsbejakande extremism, det skriver Jonas Segersam, kommunalråd (KD).

”Nyligen gav vänsterregeringen besked om att Sverige kommer att delta på ett mycket blygsamt sätt i en av Frankrike och USA påkallad militär insats mot IS i Syrien och Irak. Ebba Busch Thor tog bladet från munnen redan i somras och krävde att Sverige borde ställa upp med Jas-plan som assistans i bekämpandet av den våldsförhärligande extremismen i regionen.

Lars Adaktusson, kristdemokratisk europaparlamentariker, beskriver den humanitära krisen i Mellanöstern även som en ”värderingskris där egenintresset får råda över solidaritet och det gemensamma intresset”. Från Irak har 1,2 miljoner av landets tidigare 1,5 miljoner kristna flytt och i Syrien sker nu en liknande utveckling.

Den systematiska förföljelsen av kristna och andra minoriteter måste göras känd, och vi måste inte minst se till att sopa rent framför egen dörr.

Uppsala kommun bör hjälpa och stötta alla de organisationer som ställer upp för flyktingar och människor i svåra situationer. Civilsamhället med föreningar, religiösa samfund, idrottsorganisationer och andra nätverk i kommunen spelar en otrolig viktig roll som kontaktyta och värderingsbärare ut i samhället.”

Läs hela artikeln här: http://www.unt.se/as…/debatt/bekampa-fanatismen-4051113.aspx


Distriktet nominerar Ebba Busch Thor!

Foto: Truls Busch Christensen

Beslutet fattades av en enig distriktsstyrelse under torsdagskvällen.

Ebba Busch Thor har en bevisad förmåga att leda sitt parti till valvinst. I valet 2014 blev hon med 2477 personröster kommunvalets mest kryssade politiker.

– Ebba är inte bara en bra individuell spelare utan också en lagkapten av rang. För Ebba är laget alltid större än jaget, säger distriktsordförande Mikael Oscarsson. – Hon har framgångsrikt utvecklat partiets politik och skapat en entusiasm hos medlemmarna med tydligt resultat hos väljarkåren, fortsätter han. Läs mer


Ett landstingsråds erfarenhet av samarbete med kommunalrådet Ebba Busch Thor

Foto: Truls Busch Christensen

Under mina fyra år som Kristdemokraternas enda Hälso-och sjukvårdslandstingsråd hade jag ett nära samarbete med äldrekommunalrådet, Ebba Busch Thor. Under de åren satt Kristdemokraterna i regeringen och Maria Larsson var äldreminister och Göran Hägglund var socialminister. Vi hade alla ett nära samarbete och kunde på ett unikt sätt utveckla äldreomsorgen och sjukvården i Uppsala. Under den här tiden arbetades Lagen om valfrihet fram, en lagstiftning som både Maria Larsson och Göran Hägglund drev igenom och som Ebba och jag implementerade i kommunen samt landstinget.

Ebba och jag har under de år som hon varit kommunalråd haft förmånen att inviga en hel del nya lokaler som varit till gagn för medborgarna i Uppsala. Bland annat var Ebba med och invigde seniorgården i Uppsala, ett boende för 55+. Äldre-och socialpolitiken har gått som en röd tråd från Regeringskansliet till att nå medborgarna i Uppsala kommun.

Ebba Busch Thor valdes 2010 till kommunalråd i Sveriges fjärde största stad, Uppsala. Redan innan hon valdes hade hon varit med och drivit på för förändring i äldrenämnden, den nämnd som hon sedan blev ordförande för. Äldreomsorgen i Uppsala kommun genomgick stora förändringar under Ebbas tid.

Strax innan valet 2006 valde det då S-styrda landstinget att anmäla Uppsala kommun, styrt av socialdemokraterna till länsstyrelsen för att kommunen hade för få boendeplatser. Något som Alliansen såg till att ändra på när de tillträdde och sedan dess har boendeplatserna ökat markant. Med Ebba som äldrekommunalråd arbetade Uppsala kommun fram stora valfrihetsreformer som bidragit till den goda äldreomsorg som idag bedrivs i kommunen. De senaste åren har samarbetet mellan landstinget och kommunen fungerat utmärkt och präglats av stor flexibilitet och en bra dialog. Ett tydligt exempel på detta var under julhelgen då kommunen tog hem patienter efter max 5 dagar och inte 5 vardagar som lager kräver. Det innebar och har inneburit en stor lättnad för Akademiska sjukhuset.

Ebba kan inte ensamt tackas för dessa insatser men hennes vilja att hitta de bästa lösningarna och hennes ledarskap har varit en bidragande faktor. Landstinget och kommunen har även jobbat tillsammans i arbetet med Palliativt centrum,  gemensamma stödteam för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, mobil äldreakut och en rad andra verksamheter. Något som varit väldigt uppskattat.

Ebba har en förmåga att skapa den entusiasm, kreativitet och ansvarskännande som krävs för  strategisk politikutveckling. Samtidigt har hon en unik förmåga att förmedla och förklara vårt budskap. Detta gör att jag tror att hon kommer att bli en utmärkt partiledare.

Anna-Karin Klomp
Oppositionsråd (KD)
Landstinget i Uppsala län
0706116082


Uppsala lokalavdelning nominerar Ebba Busch Thor!

Foto: Truls Busch Christensen

Idag har årsmötet för Kristdemokraternas lokalavdelning i Uppsala beslutat att nominera Ebba Busch Thor till partiledare!

Ebba har varit kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala Kommun sedan 2010. I valet 2014 fick Busch Thor 2 477 personröster vilket var fler kryss än någon annan politiker i kommunen.

Busch Thor är också ledamot i partiets partistyrelse samt kristdemokraternas ersättare till Europaparlamentet. I valet 2010 gjorde kristdemokraterna i Uppsala under Busch Thor ledning ett väsentligt bättre val än riksgenomsnittet. Kristdemokraternas resultat var avgörande för Alliansens valseger i kommunen.

De viktigaste kvalifikationer för en partiledare är att utveckla partiets politik på ett relevant sätt, att entusiasmera medlemmar och vinna förtroende bland väljarna. Detta är kvalifikationer som Busch Thor i tre val har visat.

–  Enligt stämman är Busch Thor Kristdemokraternas absolut mest kvalificerade att leda partiet, säger Felicia Lundqvist, stämmans pressreferent.

– Ebba var närvarande på stämman och blev glad för nomineringen fortsätter hon.

Beslutet att nominera Busch Thor till partiledare fattades enhälligt.

För frågor:
Felicia Lundqvist, 0723-019919


Angående Uppsala kommuns budget

Interpellation

Till Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Varför följer inte Uppsala kommun kommunallagen om budgeten?”

I pausen under senaste kommunstyrelsesammanträdet frågade jag dig varför vi inte behandlar budgetfrågan inför kommunfullmäktige i november. Jag fick då svaret att frågan kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december. Läs mer


Små barngrupper i Uppsalas förskolor

Foto: Truls Busch Christensen

Ebba Busch Thor och Jonas Segersam i UNT idag:
”Av alla Uppsalas barn i åldern ett till fem år går 81 procent i förskolan. Efterfrågan på en förskoleplats är stor och alliansen har gjort betydande insatser för att kapa köerna och erbjuda en plats till alla familjer som så önskar. Men vi nöjer oss inte med en god tillgång till förskolan – förskolan ska även hålla en hög kvalitet. Kristdemokraterna är beredda att satsa för att storleken på barngrupperna ska bli mindre, särskilt för de allra minsta barnen.”

Läs hela artikeln här

10636188_826891630663587_70206155566626048_nUppsala visar hur katastrofer kan mötas

Foto: Truls Busch Christensen

Artikel i dagens samhälle 11/8

Kommunerna och landstingen bör få ett tydligare ansvar vid katastrofer. Den slutsatsen drar vi efter att ha sett svårigheterna med att klara den nationella krisberedskapen vid Salabranden och andra katastrofer som Gudrun, tsunamin och Estonia, skriver Kristdemokrater i Uppsala.   

Ett viktigt skäl till varför vi tror att en nationell katastrofpåbyggnad inte kommer att fungera är att den aldrig används i vardagen. Något som inte används i vardagen kommer absolut inte att fungera vid katastrofer.

I stället för att försöka sig på en nationell överbyggnad bör därför den kompetens som finns i kommuner och landsting nyttjas nationellt. Staten behöver stödja denna process, bidra ekonomiskt och göra en samordning av vad olika kommuner och landsting ska få ett nationellt ansvar för.

Praktisk erfarenhet visar tyvärr att staten inte mäktar med detta själv utan staten bör inrikta sig på att samordna befintlig kompetens som finns ute i landet.

Trots att försvarsmakten har över 30 helikoptrar kunde bara tre användas vid Salabranden. Privata företag ställde dock snabbt sina kunder åt sidan och kunde ställa upp med sju.

Regeringen har nu tillsatt en statlig utredning om brandflyg. Detta har utretts tidigare, men lämnades då utan åtgärd. Även samordning av ambulanshelikoptrar har vid flertal tillfällen utretts, varje gång utan åtgärd.

Utredningarna efter Estonia visade på större behov av maritima resurser. Dessa resurser är nu mindre än någonsin då försvarsmaktens maritima helikopterverksamhet numera är så gott som helt avvecklad. Det nationella digitala radiosambandssystemet Rakel tog femton år att utreda och nästan lika länge att bygga. Listan över statens misslyckanden på detta område går att göra lång.

I Uppsala har vi inte handfallet tittat på, utan kavlat upp ärmarna. Vi Kristdemokrater har styrt i majoritet med alliansen under åtta år i både landstinget och kommunen och genomfört en rad förbättringar vad gäller vårt läns beredskap.

Uppsala har till exempel rikssjukvårdsansvar för flera mycket allvarliga sjukdomar. Landstinget har därför sedan många år intensivvårdshelikopter. Vi har genom ett Sverigeunikt beslut valt att också komplettera med intensivvårdsflygplan för att kunna flyga längre och snabbare. Vi kan hämta patienter i hela Norden inom en timme. Svenska soldater i Afghanistan kan genom ett unikt avtal mellan landstinget och försvarsmakten flygas direkt till Uppsala med intensivvård under flygresan.

Östhammar och Tierps kommun i Uppsala län har få invånare men stora industrier. Östhammar producerar nära arton procent av Sveriges el vid Forsmarks kärnkraftverk. Uppsala kommun har därför sedan länge ett djupt samarbete inom länet för att hantera räddningstjänst. Sedan fyra år är Uppsala också värdkommun för all räddningstjänst i dessa tre kommuner.

Uppsala brandförsvar har med anledning av Forsmark ett mycket långtgående samarbete med länsstyrelsen. Förra året var Uppsala värd för övningen Havsörn som samlade fyrtio nationella, regionala och internationella organisationer. Scenariot för övningen var en kärnkraftsolycka men erfarenheten kan självklart användas till långt fler händelser än så.

Uppsala är en förebild på hur samverkan bör fungera och hur ett utökat ansvarstagande från kommuner och landsting kan ge en stärkt civilförsvarsförmåga.

Vi anser därför att:

1. Varje län ska få en katastrofansvarig kommun med ansvar och befogenheter att i samarbete med landstinget och länsstyrelsen samordna och förbereda för större händelser.

2. Vissa kommuner ges nationellt ansvar för viss kompetens. Nyköping som redan är värd för både det frivilliga brandflyget och kustbevakningsflyget bör kunna få ett utökat brandflygansvar med tillhörande ekonomi. Stenungssund har redan unik kemisk kompetens som kommunen bör kunna få ett nationellt ansvar för. Sjöräddningen bör också ha en eller flera värdkommuner med nationellt samordningsansvar.

3. Några landsting ges nationellt sjukvårdssamordningsansvar inom några områden. Resurserna ska kunna sättas in i hela Sverige och vid händelser som tsunamin också utomlands.

Att hoppas att staten ska ordna allt, visar erfarenheten, är att hoppas på för mycket. Landsting och kommuner har ansvaret i vardagen. Om kommuner och landsting får ledartröjan inom olika områden så kan de luckor som nu finns kunna täckas igen både snabbare och bättre än att hoppas på att ”staten” ska ta ett större ansvar.

 • Mikael Oscarsson, riksdagsledamot från Uppsala och partitalesperson för beredskapsfrågor
 • Anna-Karin Klomp, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Uppsala och ledamot i insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Ebba Busch, Kommunalråd (KD) ordförande äldrenämnden, Uppsala

 

 


KD: Fungerande tågtrafik ett måste

Foto: Truls Busch Christensen

Artikel i UNT

Järnvägen måste behandlas som den kritiska del av det moderna samhällets infrastruktur den faktiskt är. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Ebba Busch (KD).

Sedan nästan två veckor har den spårbundna trafiken mellan Uppsala och Stockholm i princip stått still. Trafiken återupptogs i mycket reducerad skala i förra veckan för att åter stå still under söndagen och måndagen. Sträckan mellan Stockholm-Uppsala står för Sveriges största regionalpendling. Tusentals människor har fått köa i timmar för att komma till sina arbetsplatser och hem. Händelsen visar på den svenska tågtrafikens bräcklighet och att det behövs en omgående förändring. Därför vill vi kristdemokrater snarast se en utbyggnad av spåren mellan Stockholm och Uppsala. Läs mer


Ebba Busch Thor toppar kommunlistan

IMG_4488Ebba Busch Thor ©TBusch

Ebba Busch Thor är förstanamn på Kristdemokraternas valsedel till Uppsala kommun. Listan fastställdes av Kristdemokraternas årsmöte den 8 februari. Sedan 2010 är Ebba Busch Thor ett av fyra ledande kommunalråd i Uppsala. Hon är även ordförande i äldrenämnden.

 – Jag är glad och tacksam över förtroendet. Tillsammans med de andra i KD-teamet kommer jag att lägga fram förslag som ska göra Uppsala till den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i, säger Ebba Busch Thor.

Jonas Segersam valdes som andranamn på listan. Segarsam är egenföretagare och verksamhetschef inom barnomsorgen. Han har tidigare varit vikarierande landstingsråd och ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala.

Årsmötet diskuterade även kristdemokraternas valprogram inför kommunvalet 2014. Valprogrammet fastställs i april 2014.

Kristdemokraternas tio första namn på listan för Uppsala kommun:

1. Ebba Busch Thor
2. Jonas Segersam
3. Torbjörn Aronson
4. Margit Borgström
5. Martin Wisell
6. Ulla Johansson
7. Ingemar Virsén
8. Hugo Fiévet
9. Alfonso Marin
10. Felicia Lundqvist


Bidrag till föreningar för stöd till hemlösa EU-migranter

Kommunstyrelsen kommer idag, onsdag 5 februari, fattat beslut om att bevilja ekonomiskt bidrag för akuta stödinsatser för hemlösa EU-migranter.

Antalet hemlösa EU-migranter på gatorna i Uppsala har ökat de senaste åren. De har enligt de EU-bestämmelser Sverige står bakom rätt att vistas fritt i landet upp till tre månader med egen försörjning. Många är från östeuropeiska länder som är medlemmar i EU enligt uppgifter från bland annat polisen. Faktum kvarstår dock att de ofta bor i sina bilar för att spara pengar och att fattigdomen är stor och akut. Idag är det ett stort tryck på härbärgen i Uppsala och akuta insatser behövs för att ge EU-migranter värme och tak över huvudet.

– Oavsett om människor kommer hit för att fly undan krig och förföljelser, tigga, plocka bär eller spela musik på gatorna, är det oftast ett sista försök att komma ifrån en outhärdlig tillvaro. Ingen lämnar sina rötter utan starka skäl. Och ingen ska behöva leva ett outhärdligt liv i Uppsala, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (FP). 

Kommunstyrelsen kommer idag beslutat att bevilja föreningen Hjälp till behövande/Livets Ords sociala arbete 121 300 kronor i bidrag till ett tillfälligt boende för hemlösa EU-migranter. Boendet ligger strax utanför Järlåsa och har plats för 15 personer per natt under februari och mars. Kommunstyrelsen har dessutom beviljat 432 000 kronor till Uppsala stadsmission för ett tillfälligt natthärbärge. Det boendet är till för hemlösa EU-migranter med minderåriga barn och för kvinnor som är höggravida. Detta härbärge ligger centralt i Uppsala och har plats för 4-6 familjer per natt under februari och mars.

Kommunstyrelsen kommer att avslå en ansökan från Uppsala stadsmission om att undersöka möjligheterna för en öppen verksamhet för hemlösa EU-migranter. Istället har kommunledningskontoret fått i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, utreda och belysa kommunens ansvar för information samt akuta och tillfälliga hjälpinsatser för samma målgrupp.

– EU behöver tillsammans med berörda länder ta ett större ansvar för att bryta fattigdom och minimera människors behov av att tigga. Situationen för många EU-migranter är svår inte minst mot bakgrund av den djupa ekonomiska krisen. För personer som just nu befinner sig i Uppsala och är i behov av tak över huvudet denna vinter behövs akut stöd. Jag är glad över att det civila samhällets aktörer gör betydelsefulla insatser för att möta behoven i Uppsala, säger kommunalrådet Ebba Busch Thor (KD).


Temadag om barn och unga

Kristdemokraterna vill göra Sverige till världens bästa land för barn och unga att växa upp i. Trygga familjer och goda uppväxtvillkor är viktigt för varje enskilt barn. I förlängningen handlar det om Sveriges välstånd. Kristdemokraterna i Uppsala inbjuder till en inspirationsdag lördagen den 19 oktober om hur barn och unga kan få de bästa möjliga förutsättningarna i livet.

Varmt välkommen!

Tid: Lördagen den 19 oktober klockan 9:30-15.00

Plats: Lokföraren, Stationsgatan 12, Matsalen (vid Resecentrum)

Program

9:30 Fika och mingel

10.00 ”Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i”

Ebba Busch Thor, kommunalråd Uppsala

10.30 Att nå våra potentiella väljare – strategi 2014

​Mia Widell, kommunikationschef för Kristdemokraterna

11.15 En politik för minskad ungdomsarbetslöshet

​Andreas Carlson, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson

11.45 Lunch

12.45 En barnomsorg som möter barnens behov

Jonas Himmelstrand, Haro, riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och ​föräldraskap

13:30 Familjerådgivning för tryggare föräldrar

​Lars Kohlen, familjerådgivningen Söderstöd

14:00 Samtal om skolan

14:30 Tidiga insatser för unga som begår brott

Jan Stenberg, samordnare av ungdomstjänst vid kontoret för Vård & bildning, Råd & stöd för barn ungdom och föräldrar.

Anmälan till Sarah Lundgren på sarah.lundgren@uppsala.se


Nu inför vi LOV för äldreboenden i Uppsala

Den 2 oktober fattade Äldrenämnden beslut om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av vård- och omsorgsboenden för äldre. Detta gör det möjligt för utförare att starta ett nytt vård- och omsorgsboende enligt LOV, under förutsättning att de uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget.

2009 införde äldreminister Maria Larsson en ny lag (LOV) för att skapa valfrihet för äldre att välja sitt omsorgsboende och för att skapa större mångfald med fler utförare. Uppsala kommun har infört det nya systemet för hemvården.

Nu tas nästa steg med ett införande av LOV också inom vård- och omsorgsboenden. Detta innebär att det tidigare systemet med upphandling utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) stegvis fasas ut och nya äldreboenden istället tillkommer genom LOV. Vi lämnar då ett system med korta avtalstider och nya upphandlingar vart sjätte år, och går över till ett system med tillsvidareavtal. Med ökad långsiktighet finns bättre incitament för kvalitetssatsningar inom äldreomsorgen. Boende och personal vid ett boende slipper alltså oroa sig för byte av utförare när LOV tillämpas.

 – Detta är den enskilt största reformen för äldreomsorgen i Uppsala under mandatperioden. Nu ges ännu större incitament för kvalitetsarbete för att säkra att Uppsalas äldre får en god och värdig äldreomsorg, säger Ebba Busch Thor (KD), ordförande i äldrenämnden.

Uppsala kommun kommer inom 10-20 år att behöva fler bostäder i vård- och omsorgsboenden. Under de allra närmsta åren kommer det att behövs ca ett vårdboende per år. Införandet av LOV för vård- och omsorgsboende gör det möjligt för företag och organisationer att ansöka om att få starta boende enligt LOV. De som uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget blir godkända. Ersättningen fastställs av kommunen och är lika för alla.

Inom Uppsala kommun finns idag totalt 32 vård- och omsorgsboenden med sammanlagt 1 500 bostäder. Den äldre som fått ett beslut om vård- och omsorgsboende kan välja bland alla boenden där ledig bostad finns, oavsett upphandlingsform.


Provvalsresultat för Uppsala kommun

Provvalet för Kristdemokraterna i Uppsala som genomfördes under maj månad är sedan en tid tillbaka färdigräknat. För Uppsala kommun är det Ebba Busch Thor som har störst förtroende av medlemmarna, följd av Jonas Segersam.

I det rådgivande provvalet har ca en femtedel av våra medlemmar röstat. Resultatet ger en god fingervisning om vilka kandidater våra sympatisörer har förtroende för, men även andra faktorer kommer att spela in när nomineringskommittén nu fortsätter arbetet med att ta fram förslag på en kommunlista. Den slutgiltiga kommunlistan kommer sedan att fastställas på årsmötet i februari 2014.

Resultaten som presenteras nedan är den första tredjedelen av de som fått röster i provvalet. De som deltagit har fått rangordna tio namn där det första namnet fått 10 poäng, det andra 9 och så vidare. Den första siffran efter namnet anger den totala poängsumman och den andra siffran hur många förstaplaceringar personen fått.

Alexandra Braf, Uppsala kommuns nomineringskommittés ordförande

 • Busch Thor, Ebba   890   54
 • Segersam, Jonas    504     7
 • Aronson, Torbjörn   400   16
 • Johansson, Ulla       391    3
 • Borgström, Margit    332    2
 • Virsén, Ingemar        293    5
 • Wisell, Martin           185    2
 • Andersson, Ove       166    3
 • Bedrup, Mikael        156    1
 • Boström, Leif            151    3
 • Hörnqvist, Simon      144
 • Klomp, Harald          143
 • Prosén, Lars-Erik      142   5
 • Westergård, Petra    128    3
 • Borgström, Rolf         125
 • Gilan, Arash               124
 • Marin, Alfonso            120   2
 • Kjösnes, Torkel          116   1
 • Fiévet, Hugo               107   1
 • Wirén, Trine                106   1
 • Lundqvist, Felicia        105   1