Patientsäkerheten är hotad!

Uttalande från Kristdemokraterna Västernorrlands partidistriktsårsmöte
– Socialdemokraterna och Miljöpartiet klubbade igenom att BB och kvinnosjukvården i Sollefteå ska läggas ned. Vi Kristdemokrater röstade nej till detta och lyfte samtidigt frågan om hur man ska lösa det ökade antalet besök på Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus.
– I Örnsköldsvik kommer det behövas ett patienthotell och i Sundsvall, där det redan finns ett, kommer vi behöva fler platser i och med beslutet om att lägga ner BB och kvinnokliniken i Sollefteå. Vi Kristdemokrater i Västernorrland kräver att den politiska majoriteten i landstinget snarast redovisar hur de ska säkra boendeplatser vid våra sjukhus. 
– Ur ett jämställdhetsperspektiv kommer nedläggningsbeslutet att främst drabba kvinnor i behov av vård. Socialdemokraterna bidrar till en helt felaktig utveckling, vi Kristdemokrater vill jobba för en jämlik vård i hela länet.
– Ännu en obesvarad fråga är hur ska man klara det ökade antalet transporter med befintliga resurser. Inget svar på detta finns. Ändå visar det sig nu att man verkställer nedläggningen så snabbt man bara kan. Det är mycket oroande.
– Vi Kristdemokrater i Västernorrland  menar att patientsäkerheten måste stå i centrum när man genomför verksamhetsförändringar av den här storleken. Innan Socialdemokraterna verkställer en nedläggning av verksamheter måste de svara på hur de säkrar en god vård i hela länet. Vi Kristdemokrater vill ha svar på hur man ska lösa de frågetecken som finns gällande boendeplatser och transporter.
Detta uttalande gjordes från Kristdemokraterna Västernorrlands partidistriktsårsmöte, 12 november 2016.
Vid frågor kontakta
– Partidistriktsordförande: Britt-Mari Brynielsson, 070-5391070
– Gruppledare för Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland: Mona Hammarstedt, 070-3981799.

Ett (lvn) beslut på lösa grunder

I landstinget Västernorrland är det nu dags att ta beslut om verksamhetsförändringar i Sollefteå och Härnösand.

Vi politiker ska ha omröstning om att ta bort den akuta ortopedin i Sollefteå och nedläggningen av Medicinsk rehab i Härnösand.

”- Alla kan nog konstatera att strukturförändringsprocessen har varit under all kritik. Den sittande majoriteten har struntat i medborgarnas och personalens engagemang och dialog. Omtaget blev det inget av och dialog, ja vet man nog inte ens vad det är. Majoriteten har blundat för oppositionens återkommande krav om att få se ett helhetsperspektiv med risk- och konsekvensbedömningar för alla verksamheter som påverkas av förändringarna.”

Det säger Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget.

För att seriöst fatta beslut om förändringar måste det finnas kvalitetssäkrade underlag. Det gäller såväl ekonomiska kalkyler och riskanalyser och bedömningar av hur verksamheter som får utökat ansvar påverkas exempelvis primärvården och operationscentrum i Sollefteå. Vi har heller inte fått svar på våra frågor hur ambulansen påverkas av ökade transporter både vad gäller patientrisker och ökade kostnader.

Kristdemokraterna ställer inte upp på att man genomför förändringar utan att man förstår konsekvenserna av dem. Därför har partiet landat i ett nej till både förslaget om att ta bort den akuta ortopedin från Sollefteå såväl som nedläggningen av Medicinsk rehab i Härnösand.

Kristdemokraternas landstingsgrupp

För mer information:

Mona Hammarstedt
gruppledare
070-398 17 99
mona.hammarstedt@kristdemokraterna.se

Vad säger KD om ett stornorrland?

Mona

Mona Hammarstedt

Så här säger Kristdemokraternas gruppledare i landstinget Mona Hammarstedt och Distriktsordförande Britt-Mari Brynielsson om regionfrågan:

Vad har vi i länet sagt om regionfrågan?
– Vi ska avvakta och se hur kartan ritats. Nu är den presenterad så nu börjar fördjupade diskussioner.

– Planen är att den regionala utvecklingen och utvecklingsansvaret i växande utsträckning ska anförtros politiska och direktvalda organ. Det sägs i underlagen att det stärker den regionala demokratin
och självstyre. Beslutsprocesserna ska bli mer effektiva och transparanta. Och det är här som vi Kristdemokrater känner oro inför det här beslutet.
Detta är ett stort beslut vi ska ta. Det blir geografiskt stort! Hur kommer det att bli demokratiskt?

– Vi har sagt att när det gäller sjukvården och tandvården, utifrån regiondelning, så är vi inte så oroliga, där har vi lagen om hälso- och sjukvård som vi måste följa i regionen och hela landet. Däremot när det gäller det regionala utvecklingsansvaret
och tillväxten i vårt näringsliv har vi en större oro. Hur ska de små företagarna i inlandskommunerna få en rättvis fördelning av tillväxtmedlen?

– Medborgarna måste få tycka till om storregionen.
Därför kallar vi till nu till medborgarmöten tillsammans med allianspartierna i länet. Det första blir ni på måndagen den 14/3 i Stadshuset i Sundsvall , se kommande annons för mer info.

Kvinnofrukost Lördag 11 april kl. 9:30-11:30

 Plats: ”Randiga huset” Östra långgatan 23, Sundsvall

 

Mia Berg, journalist berättar om verksamheten på ”Randiga huset”

(ett hus för barn och familjer i sorg)

Vi äter frukost tillsammans och får chans att ställa frågor. (frivillig avgift)
Ta gärna med dig en vän!

Välkomna!

Arr:

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Box 2373, 103 18  Stockholm, Besöksadress: Munkbron 1, Telefon: 08-723 25 60,
E-post: kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se Hemsida: www.kd-k.se

Uttalande om mjölk och kor

Uttalande Kristdemokraterna Västernorrland

Vårstämma 14:e mars 2015, Hallstaberget Sollefteå

Huvudtalare vid Kristdemokraterna Västernorrlands vårstämma var Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot sedan 2014, samt före detta kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, där Kristdemokraterna är största parti med 27%. Han är den person som tog initiativ till Mjölkens dag i riksdagen. Han lyfte vid stämman på ett särskilt sätt behovet av matförsörjningsberedskap i Sverige, då vi idag har sämst beredskap i Europa.

Kristdemokraterna Västernorrland beslutade att i sin verksamhetsplan för 2015 på ett särskilt sätt arbeta för bättre villkor och förutsättningar för våra livsmedelsproducenter i regionen och Sverige som helhet.

Kristdemokraterna Västernorrland anser:

  • Idag går Sveriges mjölkproducenter med närmare en krona i förlust per liter mjölk, detta är en ohållbar situation. Vi behöver på EU-nivå, nationellt, regionalt och lokalt agera för att säkra att vi även framöver kan dricka svenska mjölk.
  • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste se till att stoppa de aviserade höjningarna av kilometerskatt och skatt på handelsgödsel, samt hindra att arbetsgivaravgiften för att anställa unga höjs. Jordbrukssektorns ryggsäck är redan tung. Lägg inte fler stenar i den.
  • Landstingen och kommunerna ska i samband med upphandling ställa krav som gynnar den svenska och regionala livsmedelsproduktionen.
  • I Finland ger staten ersättning för varje ko som förs ut i hagen om sommaren. Undersök skyndsamt om inte den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.
    För mer information kontakta Britt-Mari Brynielsson, distriktsordförande för Kristdemokraterna Västernorrland. Mobil 070-5391070.

Distriktsstämma Hallstaberget

Ett 50-tal Kristdemokrater samlades i Sollefteå på Hallstaberget lördag den 14:e mars för Kristdemokraterna Västernorrlands vårstämma. Dagen inleddes med gitarrspel och sång av Jo och Amanda, elever vid estetiska programmet i Sollefteå. Huvudtalare var Magnus Oscarsson riksdagsledamot sedan 2014, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög där Kristdemokraterna är största parti med 27%. Han är initiativtagare till Mjölkens dag i riksdagen och lyfte i sitt anförande vikten av kommuners och landstings ansvar att handla närproducerade livsmedel.

Till distriktsordförande omvaldes Britt-Mari Brynielsson, till vice ordförande valdes Roger Boork och andre vice ordförande Per Sundin. 
Vid stämman behandlades 14 motioner som kommer att beslutas om vid Kristdemokraternas riksting i oktober. Stämman enades om ett uttalande med förslag på hur Sverige ska lämna sin position som sämst i Europa vad gäller matförsörjningsberedskap.

Valmanifest landstinget Västernorrland (KD) släpps 28:e augusti

Kristdemokraterna Västernorrland presenterar sitt valmanifest för landstinget nu på torsdag den 28:e augusti. Välkommen att ta del av detta när partiets toppkandidater i landstingsvalet presenterar Kristdemokraternas landstingspolitik. Vi väljer att presentera detta i Sundsvall och i Härnösand eftersom vi har två valsedlar i länet, en för Medelpad och en för Ångermanland.

Sundsvall: Stora torget Sundsvall kl 11:30

Härnösand: Stora torget Härnösand kl 14:00