• Värna de enskilda vägarna

  De enskilda vägarna i Sverige utgör tillsammans 43 000 mil.

  Enskilda vägar kan få statsbidrag och/eller kommunala bidrag om de exempelvis hålls öppna för allmän trafik eller underlättar för boende och näringsliv i glesbygden. Drygt 23 000 vägföreningar och samfälligheter får idag statsbidrag för att sköta enskilda vägar, som tillsammans utgör en sträcka av 7 500 mil. Denna sträcka är jämförbar med det statliga vägnätet som uppgår till omkring 9 800 mil.

  Regeringens budget för kommande år innebär visserligen en ökning av statsbidraget till de enskilda vägarna men det är inte tillräckligt för att täcka behoven. Det finns exempelvis ett stort behov av upprustning av de 4 000 broar som ingår i de enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag.

  Det behöver också genomföras förstärkningsåtgärder för att införa vägstandarden BK4, det vill säga bärighet för fordon på upp till 74 ton. Tyngre fordon är mer effektiva både ur ekonomisk synpunkt och ur miljösynpunkt. Därför är det önskvärt att även det enskilda vägnätet rustas så att det lever upp till BK4.

  Kristdemokraterna anser att de enskilda vägarna har en mycket stor betydelse för Sverige. På landsbygden är det av den allra största betydelse att underhållet av de enskilda vägarna fungerar. Väghållningen av de enskilda vägarna fungerar oftast bra och för att detta ska fortsätta behövs en stärkt finansiering. Det måste finnas regelverk som skapar möjlighet för tillräckliga resurser för investeringar och underhåll i enskilda vägar. För att underlätta för Sveriges alla vägföreningar som tar ett stort ansvar för den lokala infrastrukturen innebär Kristdemokraternas budgetförslag att anslagen för enskild väg ökar med 100 miljoner per år utöver regeringens förslag.

  Samtidigt är det viktigt att staten sköter om sina egna vägar i hela landet. Det är därför oroande att Trafikverket de senaste åren omvandlat flera statliga vägar till enskilda och därmed övervältrat ansvaret på byalag och samfälligheter utan dessa efterfrågat en sådan omvandling. Ibland har omvandlingen motiverats med att vägen varit lågtrafikerad, vilket vid en närmare granskning inte visat sig vara sant. Sådana övervältringar riskerar att skada glesbygdens förutsättningar. Kristdemokraterna motsätter sig därför överföringarna av statliga vägar till enskilt huvudmannaskap så som de sker idag. Det behövs i stället en översyn av reglerna för hur statliga vägar får överföras till enskild regi.

  Gunlög Jacobsson, KD Sollefteå
  Magnus Jacobsson, Riksdagsledamot


  Bilden överst: Enskild väg i Lunde i Kramfors kommun. Foto av Lavallen från Wikimedia Commons (Bilden släppt som Public Domain).


  InfrastrukturLandsbygd | enskild väg · Gunlög Jacobsson · Trafikverket