• Motion: Förbättra diabetesvården

  Bakgrund

  Diabetesdiagnoserna ökar och typ 2 diabetes är sannolikt vår tids största hälsoproblem. Patienter med diabetes ansvarar i mångt och mycket själva för sin egenvård. Ett regelbundet stöd från vården är dock avgörande för en god hälsa. Vården skiljer sig åt mellan regionerna, trots att det finns nationella riktlinjer att förhålla sig till.

  Björn Ehlin, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet, skriver i förordet till rapporten diabetesbarometern[1] (Publicerad 21 november 2023) att det framgår att många inte träffar en diabetsläkare ens en gång om året samt att det ofta är olika läkare de träffar. Kontinuiteten var det man upplevde hade försämrats mest.

  Många som lever med diabetes har värden som innebär kraftigt höjd risk för komplikationer.
  Komplikationer innebär förutom lidande för patienten, också höga kostnader för vården[2], cirka 70 % av kostnaderna kommer av komplikationer av uteblivna behandlingsresultat. I pengar handlar det om ca 2,5 miljarder orsakade av enbart komplikationer från typ 2-diabetes. I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga
  ohälsa. En tätare kontakt mellan patient och vård skulle kunna främja behandlingsresultaten och minska komplikationer. Stor vikt bör läggas på det preventiva arbetet jämte att adekvat
  behandling sätts in vid diagnosdebut utifrån rådande nationella riktlinjer.

  Björn Ehlin menar att politiska beslutsfattare inom vården behöver fatta långsiktiga beslut där insatser idag prioriteras, så att komplikationerna- och därmed den större delen av kostnaderna för diabetesvården minskar.

  Mot bakgrund av detta föreslår jag följande:

  • att överse förbättringsåtgärder gällande diabetesvården i Region Västernorrland.
   Jag föreslår Regionfullmäktige att besluta enligt förslaget.

  Örnsköldsvik 2024-04-04
  ____________________________________
  Maria Borgehammar för Kristdemokraterna

  [1] https://ihe.se/app/uploads/2017/10/IHE-Rapport_2015_1.pdf
  [2] https://dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/4251-diabetesbarometern-2023-analys-av-diabetesvard-regionalt-nationellt


  Primärvård | diabetes · egenvård · Maria Borgehammar · motion · nationella riktlinjer · motion