• Interpellationssvar: Regionens samverkan med Mittuniversitetet

  Frågor:

  • Vad har samverkansavtalet resulterat i
  • Är det inte på tiden att vi förnyar, förbättrar och fördjupar samarbetet (målsättningen med det nämnda avtalet var ju att utveckla och fördjupa samverkan)

  Svar:
  Sedan överenskommelsen om samverkan undertecknades av dåvarande regionstyrelsens ordförande och universitetets rektor har styrgruppen träffats regelbundet (minst en gång per termin). Fokus för styrgruppens möten har varit att följa upp pågående insatsområden och ytterligare två insatsområden har kommit till. Därutöver sker strategisk och operativ samverkan mellan Region Västernorrland och Mittuniversitetet inom en rad områden som inte omfattas av överenskommelsen. Exempel på detta är hur RVN tar emot praktikanter och ex-jobbare, den forskning som pågår inom en rad områden där medarbetare på RVN på del av sin tid beforskar olika områden, en lång rad utvecklingsprojekt med medfinansiering från regionala 1:1-medel för att bidra till länets innovationsarbete och företagsnära forskning, internationella projekt där regionen eller andra aktörer i länet med uppdrag inom regionalt utvecklingsarbete deltar i projekten eller pågående processer. Listan kan göras lång. Mittuniversitetet har också i mycket hög omfattning bidragit till de strategiprocesser som regionen drivit de senaste åren, däribland ny regional utvecklingsstrategi, en innovationsstrategi för smart specialisering och en regional digital agenda. I arbetet med digital transformation har Mittuniversitetet bidragit med både processledning och forskarkompetens och de har också, enskilt och tillsammans med Umeå universitet, levererat en rad kunskapsunderlag som både bidragit till arbete med Smart industri och till arbetet att ta fram strategin för smart specialisering som är ett skallkrav för kommande strukturfondsperiod.

  Vid styrgruppsmöte i december 2020, bedömde styrgruppen att det är dags att se över överenskommelsen, utvärdera vilka resultat som nåtts i de olika insatsområdena samt gemensamt formulera hur samverkan kan och bör utvecklas och fördjupas vidare, inom vilka områden och i vilken form. Den utvecklingsdiskussionen var planerad till februari 2021, men fick av olika skäl skjutas framåt i tid och ligger nu inplanerad till 16 juni. Ett planeringsarbete för det framåtsyftande möte har hanterats i en arbetsgrupp med tre representanter vardera från universitetet och regionen.

  Som en del i att följa upp hur vi bedömer att samverkan fungerar, inom ramen för överenskommelsen, har ansvariga kontaktpersoner för respektive insatsområde gjort en intern uppföljning. Ett konstaterande har varit att det delvis varit utmanande att synliggöra vilka behov Region Västernorrland har av samverkan som organisation med många verksamheter (kompetensutveckling, kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och klinisk forskning) och vilka behoven är utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Ett annat är att samverkan sker, som beskrivits ovan, inom en rad områden som inte är kommunicerade i de insatsområden som pekades ut för att göra överenskommelsen mer konkret.

  Vi kan inte föregå det pågående utvecklingsarbetet, men reflektera över vilka mervärden och resultat vi kan se från samverkan:

  • Den övergripande målsättningen, att fördjupa samverkan utifrån regionens nya uppdrag (regionalt utvecklingsansvar) har uppnåtts. Den systematiska samverkan med Mittuniversitetet som motor för regional utveckling har fördjupats och idag finns universitetet representerade i alla processer som RVN leder inom ramen för RUS och det regionala utvecklingsansvaret. Det är lättare att ta kontakt med berörda funktioner och förståelsen för varandras uppdrag har ökat.
  • Det har skapats kanaler för tidiga projektidéer och för att kunna förstå de projektportföljer och de forskningscentrum som Mittuniversitetet långsiktigt byggt och utvecklat. Vi ser också att samtalen om kompletterande extern finansiering utvecklats.
  • Den kartläggning som togs fram under 2019 över samverkansområden inom FUI, kompetensförsörjning m m skulle kunna ha resulterat i tydligare ställningstaganden om inom vilka områden vi gemensamt ska arbeta idare med. Dessa aspekter arbetas nu in i det pågående utvecklingsarbetet.
  • När det gäller utbildning, klinisk forskning och andra hälso- och sjukvårdsfrågor har styrgruppen gemensamt konstaterat att det finns andra fungerande forum som mer kontinuerligt och systematiskt hanterar frågor – gemensamt med Region JH, i norrlänen med fl. Här har styrgruppen för överenskommelsen sett en tydligt överlappning som är önskvärd att arbeta bort.
  • Behov av stöd till verksamhetsutvecklande insatser har hanterats löpande, behovsdrivet. Ett exempel är det nyligen initierade arbetet att stödja RVN i arbetet att implementera tillitsbaserad styrning.

  Mittuniversitetet har från sitt perspektiv gjort interna reflektioner och också jämförelser mellan denna typ av övergripande överenskommelse (som hittar lösningar och separat finansiering utanför upprättat samverkansavtal) och de samverkansavtal som universitetet tecknat med kommunerna om forskningssamverkan, som har en årlig gemensam budget. De ser fördelar med att konkreta forskningsprojekt synliggör processer och resultat snabbare, men också nackdelar med att ha 10-15 separata avtal med sina två regioner och länens kommuner.

  Som jämförelse till Region Värmland har professurer också tillkommit vid Mittuniversitetet tack vare de regionala utvecklingsmedlen och strukturfonder samt andra finansieringskällor (bland dessa Formas, KK-stiftelsen m fl). Företag i Västernorrland bidrar kontinuerligt till att stärka forskningen vid universitetet (exempelvis inom FSCN, STC, CER och de RISE-miljöer som byggs upp både i Sundsvall och Örnsköldsvik).

  Dessa reflektioner och upparbetade lärdomar och resultat ligger nu till grund för den dialog om förnyelse eller förändring av överenskommelsen och regionens representanter i styrgruppen och de stödjande tjänstepersonerna ser fram emot att återrapportera utfallet av denna utvecklingsprocess till regionstyrelsen efter sommaren.

  Härnösand den 24 juni

  Glenn Nordlund
  Regionstyrelsens ordförande


  Ovanstående är ett svar på interpellationen Regionens samverkan med Mittuniversitetet och har diarienummer 21RS5868 i Region Västernorrlands diarium.