• Interpellation: Kognitiv beteendeterapi

  KBT är en form av psykoterapi som visar sig ge goda resultat vid en rad olika psykiska problem. Tonvikten ligger ”här och nu” i stället för problem i det förflutna.
  Behandlingen vänder sig till patienter med lätt till måttlig ångest och/eller depression. Remissen ska föregås av en medicinsk bedömning och diagnostik utifrån ett framtaget remissunderlag av vårdpersonal vid hälsocentral.

  I Vårdval Västernorrland står om KBT att alla vårdcentraler ”ska ha tillgång till kurator och psykolog och kunna erbjuda behandling med KBT inriktning.” Det är bra frågan är om alla lever upp till detta, finns det någon uppföljning.

  Västerbottens läns landsting har i september 2016 infört en ny behandlingsmetod för patienter med ångest och depression via internet – iKBT. I syfte att vi ska utveckla primärvården har jag, i en motion till regionfullmäktige, föreslagit att vi ska ta efter detta goda exempel och införa iKBT i Västernorrland.

  P4 Västernorrland fångade nyligen upp frågan om detta. I ett inslag den 12 mars fick man intrycket att frågan om att införa iKBT i Västernorrland är under utredning. Man fick också information om att man testar sex olika behandlingsprogram via 1177 Vårdguidens e-tjänster i ett implementeringsprojekt.

  Utifrån ovanstående skulle jag vilja ställa följande frågor:

  • Hur följs kraven i Vårdval Västernorrland upp?
   • Har alla hälso-/vårdcentraler en egen kurator/psykolog?
   • Finns det konsekvenser för den vårdcentral som inte följer regelboken?
  • När det gäller implementeringsprojektet
   o Är det ett projekt Region Västernorrland deltar i?
   o Vilka behandlingsprogram testar man? Ingår KBT via Internet i detta?

  Michal Zakolski
  Kristdemokraterna

  Interpellationen ställdes till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Bilden överst av 3D Animation Production Company från Pixabay.


  Bilden överst av 3D Animation Production Company (Pixabay License)


  Digitalisering · Psykiatri | interpellation · KBT · Michal Zakolski