• Förändra utbildningsutbudet för att säkra kompetensförsörjningen i Region Västernorrland

  För att säkra kompetensförsörjningen i Region Västernorrland måste vi först erkänna behovet av en kulturförändring i regionens utbildningsutbud. Det handlar om att skapa en medvetenhet och en vilja att anpassa sig till de regionala förutsättningarna och utmaningarna på dagens arbetsmarknad. En omvärdering av synen på utbildning där man prioriterar yrkesutbildningar som leder till jobb behövs för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning och fortbildning inom Västernorrlands läns verksamheter.

  En viktig del av kulturförändringen är att bryta traditionella uppfattningar om att utbildning måste vara kopplat till kultur och istället fokusera på att utbilda människor inom områden där det finns brist på arbetskraft i länet. Det är en utmaning att bryta invanda mönster och förväntningar, men det är nödvändigt för att möta de rådande kompetensförsörjningsbehoven i regionen. Förändringarna i skollagen, som trädde i kraft under juli 2023, ställer dessutom krav på huvudmän att väga in arbetsmarknadens behov när de planerar och erbjuder utbildning inom bland annat gymnasieskolan, regionalt yrkesvux och komvux[1]. Regionen och kommunerna i länet måste därför samverka när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux planeras, dimensioneras och erbjuds.

  För att säkerställa relevanta utbildningar och goda anställningsmöjligheter är samarbetet med näringslivet och anpassningen till regionens egna behov nödvändiga. Involveringen av näringslivet och regionens egna infrastruktur och möjligheter i utbildningsprocessen säkerställer att utbildningarna är relevanta och att varje studerande har goda möjligheter till anställning efter avslutad utbildning. Detta kan exempelvis ske genom jobbgaranti till de som utbildar sig inom vårdsektorn i regionen, där de även erbjuds praktikplats.

  Fördelarna med att införa fler yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) omfattar utökade möjligheter att lösa bristyrken inom Västernorrlands län. Exempel på sådana yrken är specialistundersköterskor inom anestesi och psykiatrispecialiserade undersköterskor likt Region Kronoberg[2]. Genom att införa “Kronobergsmodellen” möter man behoven inom regionens sjukvård och gör sig mindre beroende av hyrpersonal.

  En annan del av problematiken är att väldigt många på Mittuniversitetet och andra lärosäten för vuxna har en väldigt hög andel som studerar på distans. Genom att prioritera fler bundna platser i länet och utreda möjligheten att införa satellitplatser bidrar regionen till att öka andelen unga vuxna som blir kvar i länet efter avslutad utbildning. Satellitplatser innebär att man öronmärker utbildningsplatser till specifika kommuner i länet.

  För oss Sverigedemokrater och Kristdemokrater är det självklart att införa Kronobergsmodellen och genomföra denna kulturförändring, för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i Region Västernorrland. Genom att erbjuda jobbgaranti och praktikplatser inom vårdsektorn, inspirerade av Kronobergsmodellen, säkerställer vi att varje studerande får en relevant utbildning och goda anställningsmöjligheter. Detta minskar beroendet av hyrpersonal och möter behoven inom regionens sjukvård, samtidigt som det ökar möjligheterna för
  fortbildning till vår personal. Detta i kombination med att låta näringslivet vara en aktiv part anser vi kommer leda till en minskad arbetslöshet över tid, och bidra till att
  skapa en känsla där varje människa i vårt län känner sig behövd och skapar en meningsfull tillvaro för dem.

  Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna föreslår regionfullmäktige besluta:

  • att utreda möjligheter att införa “Kronobergsmodellen” för en säkrad kompetensförsörjning och fortbildning inom vårdsektorn
  • att utreda hur en samordning av folkhögskoleinfrastrukturen med yrkesutbildningsplatser skulle på bästa sätt möjliggöras
  • att inrätta satellitplatser för YH-utbildningar i olika kommuner, likt lärcentrum eller dylikt
  • att ta fram en policy var man prioriterar bundna platser i Västernorrlands län framför distansutbildningar för av att dimensionera arbetsmarknadens behov i länet

  För Sverigedemokraterna respektive Kristdemokraterna

  Härnösand, 9 maj 2024
  Dan Rasmusson (SD), Henrik Sendelbach (KD)

  [1] Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning – Skolverket.
  [2] Region Kronoberg – Specialistundersköterska psykiatri