• Sammandrag från Regionfullmäktige 20 januari 2021

  Regionens ambition att försöka överta DinTur Kundcenter

  KD yrkade liksom Vänsterpartiet på återremiss i frågan om att överta DinTur kundcenter. Regionen har genom att förbigå kommunerna och helt på eget initiativ startat upp idén om att överta verksamheten retat upp ett antal kommunpolitiker. Nu avser regionen helt köra över allt och alla och beslutade att det ska bli ett övertagande. Det kommer inte gå på det här sättet. Först måste man ha en dialog sen kan man besluta om att utreda frågan vidare, OM det finns förutsättningar för det. Sättet man agerat på gagnar inte heller regionens tankar om att genomföra en skatteväxling av kollektivtrafiken med kommunerna. Det skjuter detta helt i sank för många år framöver om inte dialogen uteblir. Efter votering reserverade sig KD och V till förmån för återremissyrkandet. Övriga partier gick på majoritetens linje.

  Första linjens vård för barn och ungas psykiska hälsa

  Det är positivt att frågan kommer upp på bordet. Första linjens vård för barn och unga behöver förstärkas. Fullmäktiges beslut blev att första linjens vård för barn och unga blir ett särskilt uppdrag inom regionens primärvård men också att det skjuts till medel för att utveckla området.

  KD har även lagt en motion om första linjens vård. Även denna har legat för länge enligt kommunallagen som säger att motioner ska kunna behandlas inom ett år från de att de lagts. Denna motion har inte behandlats, trots detta har majoriteten beslutat utreda det som motionen handlar om och föreslår beslut kring just denna fråga men struntar i själva motionen. Respektlöst!

  Målbild för en god och nära Vård i Västernorrland

  En god och nära vård i Västernorrland. Så heter det intetsägande dokumentet som regionfullmäktige beslutade anta på mötet. Det hela blir nu regionens och kommunens gemensamma målbild med sikte på år 2030. Tyvärr är sanningen att målbilden som fullmäktige godkände är totalt intetsägande och innehållslös. Efter en tom andrasida kommer en tredje med en enda mening centrerad i mitten: ”För en jämlik, god och nära vård som skapar trygghet”. Den utgör sammanfattningen. Sist i dokumentet kommer fyra meningar med efterföljande korta texter som sägs vara själva målen. Kristdemokraterna anser att det är skamligt att klassa dem som mål för god och nära vård till 2030. Påståendena borde vara en självklarhet för svensk hälso- och sjukvård och äldreomsorg att jobba för varje dag, då som nu såväl som i framtiden. Bedöm själva:

  • Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov
  • Mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård
  • Jag har en kontinuitet i min kontakt med vården
  • Vården är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa

  Det här dokumentet kommer inte bli något som kommer till aktiv användning. Det behövs ett dokument värt namnet, med mål där fokus sätts på att förstärka och utveckla samarbetet mellan regionen och länets kommuner. Ett mål som saknas är exempelvis akutuppdraget. Detta är viktigt för att få övergången för patienter fungerar bättre och blir mer patientsäker. Ett annat mål som också kunde varit med är att kommunerna och regionen börjar involvera och samverka med civilsamhället. Vilken nytta man kunde ha om man började samarbeta med civilsamhällets aktörer på allvar, exempelvis skulle man kunna jobba aktivt med psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, livsstilsfrågor och att förstärka människors allmänhälsa. Vi anser att det är med fokus på samarbete som regionen och kommunerna tillsammans kan ge oss alla i Västernorrland en riktigt god och nära vård.

  Motioner

  Under regionfullmäktige 21 januari 2020 behandlades också en rad motioner, däribland tre motioner från Kristdemokraterna. Motionerna har legat länge, långt över ett år, något som tyvärr verkar blivit mer regel än undantag för den nya majoriteten.

  Utveckla Österåsen till nationellt rehabcenter

  Först ut av motionerna var Bo Grafströms motion om att utveckla Österåsen till nationellt rehabcenter. KD yrkade bifall på motionen något som fick stöd av ett par andra partier.

  Screening av lungcancer

  Nästa som behandlades var Mona Hammarstedts motion om screening av lungcancer. I Stockholm har man börjat med detta, om än som ett pilotprojekt. Vi anser att också Västernorrland kunde pröva detta, men nej, majoriteten i Region Västernorrland verkar som vanligt inte vilja pröva något nytt.

  Inrätta barnskyddsteam

  Slutligen Mona Hammarstedts motion om att inrätta barnskyddsteam. Fullmäktige beslutade fullmäktige att motionen skulle anses besvarad. Barnskyddsteam bistår vid medicinska utredningar och kan ge bistå med råd i samband med orosanmälningar till socialtjänst och polis. Majoriteten ansåg att det man har idag räcker med hänvisning till att regionen har nya riktlinjer för orosanmälningar och att regionen ingår i Barnahus Västernorrland som samordnar socialtjänst, polis, verksamheter inom Region Västernorrland. KD röstade för motionen och fick stöd av Sjukvårdspartiet Västernorrland.

  Öppna en digital sjukstuga i Trehörningsjö

  Centerpartiet hade i en motion föreslagit att öppna en digital sjukstuga eller liknande i Trehörningsjö. Majoriteten som fastnade för att man i motionen använde ordet sjukstuga. En sjukstuga var inte aktuellt, men hade stått något annat hade man kanske gått med på det. Dumheter anser vi. Vi måste arbeta för att få en god och nära vård också i vårt läns glesbygd!

  Interpellation Västernorrlands museum

  Joachim hade till ordföranden i Nämnden för hållbar utveckling ställt frågor om Västernorrlands museum.