• Årskrönika 2021

  Minskade valmöjligheter, ointresse för regional utveckling och stora vårdplatsneddragningar med omfattande överbeläggningar som följd, kännetecknade 2021 i Region Västernorrland.

  Det nya året  inleds med att Kristdemokraterna i regionen tillsammans med C och SJVP lade en motion om Krisledningsnämndens sammansättning och funktion. Den 20 januari äger årets första regionfullmäktige rum. På detta antas en innehållslös målbild som ska vara gemensam mellan regionen och länets kommuner. Målbilden omfattar fyra punkter som samtliga borde vara en självklarhet för varje verksamhet i vården att alltid jobba med och inte ett mål att försöka uppnå. I Hälso- och sjukvårdsnämnden säger KD tillsammans med C och SJVP nej till att lägga ner den psykiatriska avdelningen vid Örnsköldsviks sjukhus. Joachim Jonsson, 2:e vice ordförande i Nämnden för Hållbar utveckling, skriver i en debattartikel i Sundsvalls Tidning att coronapandemin nu visar att partiet hela tiden haft rätt med förslaget att förstatliga sjukhusvården.

  I en interpellationsdebatt på fullmäktigemötet i februari lyfter KD fram sin kritik att majoriteten (S, M, L) valt att köpa in konsultstöd för att ”kvalitetssäkra/vidareutreda” förslagen till kostnadsreduceringar. KD anser att regionen har en god och bred kompetens inom den egna organisationen och med de erfarenheter man fått av just konsulttjänster borde man så långt som möjligt undvika detta. Att ta in konsulttjänster är ett sätt för politikerna att skjuta ifrån sig ansvaret då man efteråt alltid kan skylla på konsulten för de dåliga beslut man tar.

  Årets självklarhet är att Moderaterna och Liberalerna ständigt lägger sig platt för Socialdemokraterna. Den här gången är det ett nej till utökat vårdval för fysioterapeuter och öppen specialiserad vård. Det har blivit allt tydligare under mandatperioden att det inte är majoritetens idé att gemensamt arbeta för invånarnas bästa utan det handlar enbart om ”att lägga ideologierna åt sidan”, dvs. att Socialdemokraterna får bestämma i allt.

  Debatten går hög om ambulansflyget i Sverige. Henrik Sendelbach säger i SVT Nyheter Västernorrland att regionen bör överväga att hoppa av flygbolagssatsningen ”Svenskt Ambulansflyg”.

  I maj gick två sossar i länet ut i en insändare med påståendet att det var tack vare S-regeringen som Botniabanan kom till. Det var ju inte riktigt så det gick till utan det var den borgerliga regeringen som 1993, som trots den svåra ekonomiska tid som då rådde, lade en proposition med inriktning för investeringar i Ådalsbanan som en etapp 1 i kommande Botnibanan. Efter maktskiftet 1994 var det inte läge för S att stoppa Botniabanan. Nu har i väntat på 7 år med Socialdemokrater i regeringsställning på Ostkustbanans dubbelspår. Ett maktskifte nästa år kan göra slut på vår väntan.

  Förslagen att dramatiskt reducera antalet vårdplatser på länets sjukhus återremitteras i juni. Bristande underlag är oppositionens kritik då det inte minst saknas såväl risk- som arbetsmiljöanalyser. S-M-L tycker detta inte är nåt problem. På samma fullmäktige lägger KD en motion om att införa volontärer på länets sjukhus.

  I augusti beslutas slutligen om vårdplatsreduceringarna. Majoriteten i fullmäktige (S, M, L) beslutar att genomföra alla förslag utifrån att centralisering och neddragningar alltid innebär kostnadsreduceringar. Personalflykt och fler överbeläggningar att vänta. Mona Hammarstedt menar i en debattartikel att det är patientens behov måste styra antalet vårdplatser.

  Den 1 september minskade valmöjligheten att välja vårdgivare vid psykisk ohälsa. Risken ökar nu för ännu längre vårdköer något som oroar i en tid då inte minst den psykiska ohälsan bland unga växer. Kristdemokraterna lägger motion om gemensamt HVB-hem med kommunerna.

  Majoriteten (S, M, L) visar sig vara ointressserad av tågtrafiken på övre Ådalsbanan. I en debatt på fullmäktigemötet i september om Norrtågs delårsrapport fick vi klara besked att den utökade ekonomiska satsning staten gör på Tågtrafiken i Norrland inte kommer gå till utökad trafik utan  tillbaka till regionen. I Kristdemokraternas regionplan och budget 2022-2024 finns medel avsatta för satsningen och ett mål att persontrafik med tåg på Övre Ådalsbanan har blivit verklighet till 2024.

  Överbeläggningarna ökar som väntat kraftigt på länets sjukhus. I oktober har Västernorrland uppnått högst överbeläggningar i landet: 11,4 överbeläggningar per 100 vårdplatser! Kristdemokraterna lägger samma månad tillsammans med C, SJVP och V en motion om att nu måste man utvärdera beslutet att stänga BB vid sjukhuset i Sollefteå. Vi påminner oss om att det 2016 var fyra partier enhälligt röstade emot nedläggningen 2016: KD, C, M och SD.

  På partidistriktets höststämma den 30 oktober fastställde Kristdemokraterna, som första parti i länet, partiets listor till landsting- och riksdagsvalet i Västernorrland.

  På novemberfullmäktige behandlas Bo Grafströms motioner om att avskaffa New public management och införa tillitsbaserad styrning. Motionerna  anses besvarade med hänvisning till att regionen nu övergår under 2022 övergår till en ny styrmodell.

  I december beslutar majoriteten i Hälso- och sjukvårdsnämnden att vårdplatsneddragningarna i Närsjukvårdsområde Södra kan genomföras. Detta var det enda beslut som fullmäktige överlät till nämnden att slutligen avgöra. Majoriteten S, M och L drar en helt annan slutsats än KD, SJVP och C. Michal Zakolski röstar nej och svarar tillsammans med en centerpartist och en sjukvårdspartist med en debattartikel i länets tidningar: Personal och patienter drabbas av majoritetens misslyckanden.

  Så är år 2021 till ända. Majoritetens utlovade tidsplaner höll inte. Den väntade underhållsplanen för regionens fastigheter har inte presenterats och majoriteten funderar måste kanske fundera även en bit inpå nästa år, hur man vill att regionens samverkan med civilsamhällets aktörer ska se ut. Ännu ett år har därmed förlorats på ett område efter område som skulle göra enormt mycket för länets invånare, vården och den regionala utveckling. Det är förstås inte helt oväntat men givetvis väldigt tråkigt att ännu ett år går till ända utan ett riktigt politiskt ledarskap. Vi ser fram emot valet och ett kommande maktskifte nästa år.


  Bilden överst av Gerd Altmann från Pixabay (Pixabay License).


  Ledning/styrning · Personal · Regional utveckling · Specialistvård | BB · Bo Grafström · centralisering · civilsamhälle · Henrik Sendelbach · Joachim Jonsson · Michał Zakolski · Mona Hammarstedt · målbild · Norrtåg · NPM · Svenskt Ambulansflyg · överbeläggning · tillitsbaserad styrning · tåg · · tågtrafik · underhållsplan · vårdköer · vårdplatser · Ådalsbanan · årskrönika · överbeläggning