• Österåsen ska vara länets centrum för folkhälsa

  Österåsens huvudbyggnad

  Regionstyrelsen har fått ett förslag att ge Regiondirektören ett uppdrag att göra en förstudie för Österåsen. Förslaget säger att man ska ”uppdra till Regiondirektören att utreda förutsättningarna för ett utvidgat uppdrag för verksamheten Livsstilmedicin Österåsen”.

  Det låter här som att man vill utveckla verksamheten på Österåsen men med direktivet följer också ett underlag där det framgår vad man egentligen vill ska ske med Österåsen.

  Österåsen – Västernorrlands centrum för folkhälsa

  Under rubriken ”Syfte” framgår vilken ”önskad förflyttning” man vill se. Syftet är förvisso gott. Målsättningen sägs vara att ”uppnå hälsovinster för ett större antal invånare än idag”, men därefter börjar man ifrågasätta Österåsens existensberättigande; Man ifrågasätter Österåsens behandlingsmetoder och nyttan med dessa, man ifrågasätter att Österåsen har hotell-, konferens och butiksverksamhet (oavsett hur liten den är).

  Därtill ifrågasätter man internatvården och istället för denna vill man se om inte ”verksamheten kan orienteras mot en mer distribuerad kompetens”. Vidare talas om att Primärvården ska få ett förändrat uppdrag och att det med detta behövs en lösning på de organisatoriska och lokalmässiga förändringar som kommer behövas.

  Med detta så är det tydligt i uppdraget att förstudien ska komma med ett förslag i hur man ska kunna få bort internatvården och ”distribuera” ut all personal och kompetens från Österåsen ut till andra platser i länet, med andra ord lägga ner Österåsen.

  Det här är fel väg att gå. Österåsen kan och ska vara länets självklara centrum för folkhälsa.

  Ett mer aktivt och utvecklat folkhälsoarbete

  I juni 2019 införde regionen preventionssamordnare i regelboken för Vårdval Primärvård. För 2020 avsattes 18,4 miljoner kronor för dessa vilka har som ”uppgift att samordna insatser till de som har behov av att förändra sina levnadsvanor.”

  Detta var en felprioritering av regionens medel. Det behövs mer av aktivt folkhälsoarbete och mindre av analyser, projekt och administration.

  De tjänster som idag finns utspridda på ett antal regiondrivna hälsocentraler kan till största del frigöras och användas till annat. Vi ser ett stort behov av att stärka regionens förebyggande insatser för barn och unga men också att använda medlen bättre genom att stärka Österåsens verksamhet.

  Lokalbehov

  Delar av Österåsens lokaler används inte idag och en utökad verksamhet kan innebära behov av förändringar. Exempelvis så har Österåsen sedan flera år ett behov att få Rehabbassängen ersatt, men pengar har inte anslagits förmodligen då majoriteten i regionen inte velat satsa på en utveckling där.

  Förstudien bör därför också innefatta en redovisning på hur lokalbehoven och förutsättningarna att på ett bra sätt kunna bedriva en utökad verksamhet ser ut på Österåsen.

  Jag yrkar därför att Regionstyrelsen beslutar:

  • att uppdra till Regiondirektören att utreda förutsättningarna för en utvecklad verksamhet vid Livsstilmedicin Österåsen;
  • att fastställa uppdragsdirektivet enligt ovanstående underlag; samt
  • att utredningsuppdraget redovisas i form av förstudie till Regionstyrelsen senast i december 2020.

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Bilden överst: Österåsens huvudbyggnad. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Ovanstående är ett yrkande som Kristdemokraterna gjorde i Regionstyrelsen den 14 oktober 2020 med anledning av att majoriteten vill utreda Österåsen.


  Folkhälsa · Primärvård | Mona Hammarstedt · Österåsen