• Akuta insatser krävs för att ge utvecklingsstörda rätt till laglig behandling!

    KdS landstingsgrupp besöker idag Omsorgsförvaltningens distriktskontor i MEdelpad idag. I samband med detta talar KdS gruppledare i landstinget SVERKER ÅGREN på ett torgmöte i Sundsvall. Han menar att det nu är hög tid att ta itu med de allvarliga frågorna inom vården, nämligen bristerna i vård och omsorg om de utvecklingsstörda, de långtidssjuka och de riktigt gamla.

    Allt fler utvecklingsstörda nekas insatser, t ex gruppboende, korttidsboende, kontaktperson, sjukgymnastik etcetera, med hänvisning till Omsorgsförvaltningens bristande resurser. Vid prövning i Länsrätt är detta inte ett acceptabelt skäl att grunda ett avslagsbeslut på. Idag finns ingen juridisk möjlighet för denne att gå vidare och med samhällets stöd få tillgång till de omsorger som Länsrätten tilldömt personen. Situationen är i många fall ytterst osund och undergräver förtroendet för såväl rättsväsendet som vårdorganisationen. Det är därför synnerligen angeläget att finna nya vägar att ge omsorgslagens personkrets möjlighet att få omsorger och vård enligt lagens intentioner.”

    SVERKER ÅGREN anser att det redan i höst ska göras en skyndsam översyn av situationen i landstinget samt pröva möjligheterna till omfördelning av resurser. Det är dags att se sig om i landet efter nya idéer. Han anser att det finns många goda exempel på hur alternativa driftsformer kan utvecklas.

    ”Frivilliga, rörelsedrivna och privata vårdgivare måste få möjlighet att arbeta under liknande villkor som offentligt driven vårdverksamhet. Vi skulle gärna se att det anordnas en eller flera idékonferenser i länet om hur sådana exempel fungerar. Givetvis måste då även de utvecklingsstörda ges plats vid dessa konferenser. KdS presenterar därför idag en motion som kräver en snabb översyn av behov och insatser samt att åtgärder ska föreslås som kan genomföras redan från början av 1992,” sammanfattar Sverker Ågren.


    Jämlikhet | funktionshinder · gruppboende · kontaktperson · pressmeddelande · Sverker Ågren