• Motion: En hållbar syn på konst

  Region Västernorrland förvaltar en stor konstkollektion, en uppsjö av konst som bara ligger och skräpar i diverse förråd och utrymmen. Denna konst ställs till viss del ut i regionens offentliga miljöer, såsom sjukhus och hälsocentraler. Den visas även i Regionens hus, dock förblir en betydande andel av konstsamlingen osedd av allmänheten. Till följd av den digitala utvecklingen, skapas möjligheter att visa konsten för omvärlden. Något som även beskrivs i Kulturplan Västernorrland 2023 – 2026 på följande sätt:

  ”Att uppleva kultur fysiskt är väsentligt, men digitala verktyg kan öka
  delaktigheten och ge rum för fler och fördjupade berättelser.”

  I Region Västernorrlands policy nämns även att “Enprocentsregeln ska tillämpas vid all ny- och ombyggnation inom landstingsägda verksamheter.[1]” Enprocentsregeln har över tid gått från att enbart gälla nybyggnationer till att även omfatta ombyggnationer och yttre miljöer. Denna regel bör betraktas som omodern och man bör ur ett ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv i stället fokusera på att återanvända befintlig konst i den mån det är möjligt. Enprocentsregeln ska med anledning av detta slopas från regionens riktlinjer.

  Regionen Västernorrland bör, påföljande en utrangering av outnyttjade alster, tillhandahålla dessa digitalt tillgängliga för allmänheten, i den mån det är upphovsrättsligt möjligt. I oktober 2016 genomfördes detta av Nationalmuseum, cirka 3 000 målningar digitaliserades, därmed blev de tillgängliga och nedladdningsbara på Wikimedia Commons samt på museets egen webbsida. Då det finns konst som Region Västernorrland innehar vilken är svårplacerad då den anses vara olämplig, bör även denna utrangeras.

  De konstnärliga verk vars ursprungliga syfte inte uppfylls i dagsläget kan på så sätt brukas fritt i framtiden. Dematerialisering och återanvändning av obrukad konst är både hållbart och ekonomiskt. Låt allmänheten fritt betrakta den konst som de äger och låt oss ge allmänheten och personalen tillgång till dessa konstverk för all framtid.

  För oss Kristdemokrater och Sverigedemokrater är det självklart att Region Västernorrland ska ta ett mer hållbart synsätt på sin konstkollektion. Att låta konsten stå och skräpa i förråd och andra utrymmen är inte bara en förlust för allmänheten, utan även ett slöseri med resurser. Genom att digitalisera och göra konsten tillgänglig för alla kan man öka delaktigheten och sprida kulturellt värde till en bredare publik. Samtidigt måste regionen överväga att revidera sina riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och slopa enprocentsregeln för att fokusera på att återanvända befintlig konst. Detta skulle vara både ekonomiskt och hållbart på lång sikt. Genom att ta dessa steg kan Region Västernorrland balansera behovet av konstnärlig utsmyckning och en god ekonomisk hushållning på riktigt.

  Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår regionfullmäktige besluta:

  • att regionen gallrar ut och avyttrar konst som stått i lager under en längre tid
  • att regionen skapar ett digitalt konstgalleri för Region Västernorrlands konst
  • att regionen omgående reviderar sina riktlinjer för konstnärlig utsmyckning genom att slopa enprocentsregeln, och så långt det är möjligt, återanvänder befintlig konst ur ett hållbarhetsperspektiv

  För Kristdemokraterna respektive Sverigedemokraterna
  Henrik Sendelbach (KD)
  Dan Rasmusson (SD)

  [1] Principer och riktlinjer för hantering av offentlig konst vid Landstinget Västernorrland


  Kultur/Fritid | enprocentsregeln · hållbarhet · Henrik Sendelbach · konst · motion · Nationalmuseum · upphovsrätt · Wikimedia Commons