• Yttrande över motion om samåkning

  Ett centralt resereglemente reglerar ersättningar till anställda och förtroendevalda vid användandet av egen bil. En överenskommelse om Bilersättningsavtal – BIL 01, har träffats mellan arbetsmarknadens parter där Landstingsförbundet är en par. Det träffade avtalet gäller såväl anställda som förtroendevalda i landstinget. I de ersättningar som fastställs ingår att medresande ger en ersättning på 5 öre kilometern. Detta belopp har legat fast under mycket lång tid.

  Någon möjlighet för landstinget att ändra i den fastställda överenskommelsen finns inte så länge kollektivavtalet gäller. Frågor om tillämpning och tillägg ska handläggas i den ordning som föreskrivs i Kommunalt Huvudavtal (KHA).

  Landstingsstyrelsen hemställer att landstingsfullmäktige beslutar

  • att avslå motionen

  Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 25 mars 2004, § 71, reserverade sig Berit Andersson (kd) till förmån för motionen.


  Utdrag ur protokoll för landstingsfullmäktige 29 april 2004, § 69 Motion från Roger Berg (kd) om samåkning

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 13 på föredragningslistan angående motion från Roger Berg om samåkning (sid 231-232 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen yrkade Jan Sjödin bifall till landstingsstyrelsens förslag att landstingsfullmäktige beslutar

  • att avslå motionen.

  Roger Berg yrkade bifall till motionen.

  Ordföranden ställde de två förslagen under proposition, varvid hon förklarade sig anse propositionen om bifall till Jan Sjödins förslag med övervägande ja besvarad.

  Landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed.

  Mot beslutet reserverade sig Roger Boork, Berit Andersson, Sverker Ågren, Roger Berg och Emil Sydhage.