• Hantera skogsbruket nationellt

  Hälften av EU:s skog finns i Sverige och Finland, vilket är ett resultat av att de flesta andra länder inom EU brukat sin skog utan att återplantera. Detta har medfört att politiker runt om i Europa har en negativ syn på skogsbruk från ett miljöperspektiv. Men om man granskar det svenska skogsbruket kan man kon-statera att vi trots ett mycket aktivt skogsbruk, har mer skog än någonsin.

  I ljuset av detta måste man fråga sig om det är rimligt att EU skall införa lagstiftning på området med syfte att värna ett håll-bart skogsbruk när majoriteten av politikerna inte har skog i sina hemländer, och därmed inte kunskap.

  Kristdemokraterna vill värna det svenska skogs-bruket för erfarenheten visar att det är både hållbart och lönsamt, och vi motsätter oss därför införandet av gemensamma europeiska kriterier för hållbart skogs-bruk. Förutsättningarna för att bruka skog ser också väldigt annorlunda ut i olika delar i Europa, varför det är viktigt att låta frågan hanteras nationellt.

  Det här är en fråga som tydligt illustrerar vad vi menar med att EU skall vara lagom, och att beslut skall fattas på lägsta ändamålsenliga nivå enligt vår subsidiaritetsprincip, som även EU bygger på.

  EU skall vara en union som värnar handel och utbyte mellan länder där alla får möjlighet att utan tullar och handelshinder köpa och sälja det man är bra på. Den gemensamma nyttan i form av tillväxt skapar samtidigt ett ömsesidigt beroende mellan stater som historien visar minskar risken för konflikter. EU var till en början, och är i grunden, ett fredsprojekt.

  Norrland i allmänhet och Sundsvallsregionen i synnerhet har en stolt industriell historia där skogsnäring-en spelat en avgörande roll, och detta arv kommer ta oss in i framtiden.

  Drygt hälften av Västernorrlands produktionsvärde utgörs redan i dag av skogsindustrin. Utveckling-en inom skogsindustrin vilar inte bara på faktumet att vi har råvaran, utan också på att vi släpper lös entreprenörsandan, samt satsar på forskning. Mittuniversitetet är redan i dag ledande på forskning inom biobaserade hållbara material från fiber och cellulosa. Att SCA nyligen lokaliserat sitt huvudkontor till Sundsvall, och samtidigt investerat 8 miljarder i en massafabrik visar att man tror på regionen och på framtiden.

  Mitt budskap är enkelt, skogen är vår kanske viktigaste näring, och därför skall EU inte lagstifta över något vi uppenbarligen kan sköta utmärkt på egen hand. Däremot skall handel och utbyte främjas, så att vi i Norrland kan dra full nytta av den potential vi har. Det är ett EU som är lagom, det är ett sådant EU vi kristdemokrater går till val på att arbeta för. Personligen tänker jag göra rätt för det smeknamn som statsvetaren Stig-Björn Ljunggren gav mig, ”Miss Skog”.

  Liza-Maria Norlin (KD), tredjenamn till Europaparlamentet

  <!–Inlägget har även publicerats i Sundsvalls Tidning den 15 maj 2019–>
  <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/var-politik/politikomraden/landsbygd/”>Landsbygd</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/var-politik/politikomraden/miljo-och-energi/”>Miljö och energi</a> | <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/EU/”>EU</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/liza-maria-norlin/”>Liza-Maria Norlin</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/SCA/”>SCA</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/skog/”>skog</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/skogsbruk/”>skogsbruk</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/skogsindustri/”>skogsindustri</a>