• Yttrande över motion om gratis HPV-vaccin även till länets pojkar

  För att minska framtida risk för livmoderhalscancer har nu Socialstyrelsen beslutat att HPV-vaccination (Humant Papillomvirus) ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet från 1 januari 2010 för flickor födda 1999 och senare när de går i årskurs 5-6. Om nästan alla flickor blir vaccinerade mot HPV är det högst osäkert om en vaccination av pojkar skulle öka skyddet för flickor i nämndvärd grad.

  I dagsläget är det också oklart hur HPV-vaccin kan påverka förekomsten av cancer hos män. När det finns mer kunskap inom området kan det bli aktuellt med en omprövning av frågan om även pojkar ska vaccineras inom ramen för vaccinationsprogrammet.

  Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsen landstingsfullmäktige besluta

  • att avslå motionen.

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll den 27 oktober 2010 § 154:

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 9 på föredragningslistan angående motion från Mona Hammarstedt (KD) om gratis HPV-vaccin för länets pojkar (sid 93-94 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Inga särskilda yrkanden förelåg varför landstingsfullmäktige beslutade i enlighet med landstingsstyrelsens förslag

  • att avslå motionen.

  I detta ärende yttrade sig Mona Hammarstedt och Susanne Sundqvist


  Regionfullmäktige | HPV · motionsyttrandevaccination ·