• Vi satsar på Scenkonstbolaget

  Vår ägarroll tillåter oss inte att ingripa i vare sig repertoar, bemanning eller konstnärligt utförande. Vi påverkar genom den styrelse vi tillsatt.

  Länets kulturliv är en av Västernorrlands mest värdefulla tillgångar och ger i synnerhet Sundsvall nationell uppmärksamhet. Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun, anser att det finns en bra grund att jobba från.

  Barn och unga är prioriterade målgrupper. Vi har satt mål för hur stor del av produktionen som ska riktas till dem och det är med råge uppnått. Vi menar att Scenkonstbolaget dessutom fungerar som dragare för att göra kulturen mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, både som utövare och publik. Landstingets regionala nämnd startade under 2013 ett projekt med syntolkning, inte enbart för, men med fokus på kultur. Det fick Sveriges Synskadades riksförbund att i december tilldela landstinget sitt nya pris ”Årets Lucia”.

  Kritiska röster höjs kring kulturpolitiken i länet och den debatt som pågår välkomnar vi. Vi vill först klart deklarera att Scenkonstbolagets styrelse har vårt fulla förtroende, att vi har mycket bra och regelbundna kontakter med styrelsen och är stolta över bolaget. De anpassningar som skett i olika delar av bolaget är nödvändiga för att klara av en långsiktig verksamhet i ett län med vikande befolkning. Vår ägarroll tillåter oss inte att ingripa i vare sig repertoar, bemanning eller konstnärligt utförande. Vi påverkar genom den styrelse vi tillsatt.

  De ekonomiska resurserna ökar årligen, det sker inga neddragningar. I en uppföljning från Kulturanalys (Rapport 2013:2) redovisas att Västernorrlands bidragsgivning till teater, musik och dans hamnar på femte plats av femton redovisade landsting/regioner, mätt som andel av de samlade kulturanslagen. Några län studerar noga vår modell med ett gemensamt bolag. Vi håller inte med dem som påstår att vi har en dyr och okunnig överbyggnad. Därför är vi mycket intresserade av de resultat som vi kommer att få via en uppföljning av fem års verksamhet som inom kort påbörjas. Det är en del i den överenskommelse som slöts när bolaget bildades. Vi ser dock skäl att diskutera om resurserna räcker för bolagets nuvarande regionala uppdrag.

  Vi har noterat kritik av länets Kulturplan, i vissa delar befogad. Det är värt att lyfta fram att den utgör grunden för Kulturrådets beslut att överföra ansvaret för att fördela det statliga regionala kulturbidraget från 2013. Nu pågår en mer omfattande revision av planen inför 2015. Vi hoppas den ska bli tydligare och klarare ange prioriteringar som behöver göras. Kulturrådet följer noga upp hur fördelningen sker och vilka resultat som uppnås. Landstinget har tillskjutit ytterligare medel (utöver årlig uppräkning) åren 2013-2014 och uttrycker den regionala kulturpolitikens betydelse. Det pågår ingen nedskärning av anslagen!

  Sundsvall kommer att få avsevärt bättre lokaler för scenkonst 2015. Investeringen landar på cirka 85 miljoner kronor och finansieras gemensamt av ägarna av Scenkonstbolaget. Bolaget får då förutsättningar att nå den samordning och de synergier som var tänkta när bolaget startade.

  Därmed har vi skapat goda förutsättningar för scenkonsten i Västernorrland.

  Sverker Ågren (KD)
  ordf. Regionala nämnden, Landstinget Västernorrland
  Reinhold Hellgren (C)
  ordf. Kultur- och fritidsnämnden, Sundsvalls kommun


  Kultur | insändare · kulturplan · Scenkonst Västernorrland · scenkonstbolaget · Sverker Ågren