• Skogsägare som fått sin mark nyckelbiotopsklasssad måste erbjudas ersättning

  Stina Moberg, distriktschef Södra Jämtland, och tf distriktschef Västernorrland för Skogsstyrelsen har, den 23 juli, i raljerande ordalag bemött vår debattartikel gällande den rättsosäkra nyckelbiotopsinventeringen. Förutom att vi anser hennes debattartikel  raljerande (på st.nu och på allehanda.se) innehåller den också flera sakfel, vilket allt får stå för henne.

  Så till några av de saker hon bemöter i vår debattartikel.

  Det är sant att certifieringen gör att nyckelbiotoper inte kan brukas. Men genom att peka ut nyckelbiotoper och genom att sätta ribban för vad som är nyckelbiotop avgör Skogsstyrelsen vilka skogar som kan brukas. När ribban satts så lågt som man gjort i nordvästra Sverige blir det många skogar som inte kan brukas. Att bara kalla nyckelbiotopsinventeringen för ett kunskapsunderlag är helt fel. Nyckelbiotopsklassificeringen ger betydande konsekvenser för markägaren oavsett vad Skogsstyrelsen menar.

  Eftersom vi själva var med och tog fram M/KD-budgeten vet vi självklart vad den innehåller, även om Stina Moberg på ett sätt försöker påskina motsatsen.

  Även om den landsomfattande inventeringen avbrutits, vilket vi fick igenom i budgeten, måste man också sluta registrera nyckelbiotoper i andra sammanhang, det gäller särskilt i samband med att skogsägare vill avverka. Vi måste få en rättssäkerhet värd namnet i den svenska skogspolitiken, det har vi verkligen inte i dag. Den nya metoden har inte gjort inventeringen rättssäker. För att så ska vara fallet krävs att skogsägare som fått sin mark nyckelbiotopsklasssad erbjuds ersättning om man inte vill avsätta skogen frivilligt.

  Vi skrev i vår inledande debattartikel den 17 juli följande, ”Med regeringens tysta medgivande och i strid med riksdagens tillkännagivande har Skogsstyrelsen nu tagit fram en ny metod att inventera nyckelbiotoper.”

  Riksdagen krävde att metoden skulle vara rättssäker med hänvisning till att utpekandena i praktiken innebär ett avverkningsförbud utan ersättning. Det har Skogsstyrelsen inte åtgärdat. Inte heller har man utvecklat en metod som har accepterats av skogsägarna vilket instruktionen krävde så uppdraget är verkligen inte i linje med riksdagsbeslutet.

  Slutligen, att var fjärde avverkning riskerar att stoppas i nordvästra Sverige skulle motsvara ca 1/4 av Sveriges produktiva skogsmark. Uppgiften är inte tagen ur luften utan kommer från Skogsstyrelsens egen rapport där man bedömer att 25 procent av den avverkningsmogna skogen utanför formellt skyddade områden blir nyckelbiotop i nordvästra Sverige med den nya metoden.

  Vi delar absolut Stina Mobergs avslutning om att ”Demokrati är värd att försvara.” Däremot delar vi fortfarande inte åsikten att Skogsstyrelsen i alla lägen följer lagstiftarens intentioner och beslut. Det visar sig inte alltid i Skogsstyrelsens praktiska handlingar.

  Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot Kristdemokraterna Värmland
  Magnus Oscarsson, riksdagsledamot Kristdemokraterna Östergötland
  Liza-Maria Norlin, gruppledare Kristdemokraterna Sundsvall


  Miljö och energi · Landsbygd | Kjell-Arne Ottosson · Liza-Maria Norlin · Magnus Oscarsson · nyckelbiotop · skog · skogsägare