• Motion: Första hjälpen till psykisk hälsa

  Undersökningar visar att tre av fyra i Sverige har själv upplevt eller vet någon som lever med psykisk ohälsa. Trots detta diskrimineras många människor dagligen. Människor med psykisk ohälsa har också svårare att söka vård vilket leder till högre dödlighet i folksjukdomar såsom cancer, hjärtinfarkter och stroke. Psykisk ohälsa kan också leda till självmordsförsök och självmord. Antalet självmord i Västernorrlands län 2014 var 32.

  Ett sätt att möta detta är att använda sig av Första hjälpen till psykisk hälsa. Första hjälpen till psykisk hälsa är ett utbildningsprogram som utvecklades 2001 i Australien under namnet Mental Health First Aid (MHFA). Syftet med utbildningsprogrammet är öka kunskapen om psykisk ohälsa och sjukdom och göra det lättare för medmänniskor att snabbt komma med stöd och hjälp. Programmet finns även i en särskild variant riktat mot ungdomar 12-18 år.

  MHFA används idag i ett 20-tal länder runt om i världen har under åren vidareutvecklats och utvärderats vetenskapligt. Även i Sverige har MHFA testats. Efter ett delbetänkande i den offentliga utredningen kring Självmordsprevention[1] gav 2010 den dåvarande Alliansregeringen ett uppdrag till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) på Karolinska institutet att genomföra pilotförsök av MHFA i två län, Västra Götalands län och Västerbottens län.

  En utvärdering av de två studierna har efter dessa genomförts av CEPI i Lund.[2] Resultaten visar att deltagarna fick betydligt mer positiva attityder till personer med psykisk ohälsa och en klart ökad beredskap och förmåga att hjälpa människor i kris. Nu behöver vi ta nästa steg och öka kunskapen genom att ta utbildningen till vårt län. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna att Landstingsfullmäktige beslutar:

  • att etablera ett utbildningsprogram i ”Första hjälpen till psykisk hälsa” (MHFA) i Västernorrlands län
  • att utbildningsprogrammet utvecklas och vid behov, drivs i nära samråd med länets kommuner och berörda organisationer

  Härnösand 31 augusti 2016

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  1 Första hjälpen i psykisk ohälsa (SOU 2010:31, delbetänkande) https://data.riksdagen.se/fil/1631B629-AECD-4ED5-B0A4-86FCB6F9FAF5
  2 Svensson, Stjernswärd och Hansson. Utbildning i Första Hjälpen vid psykisk ohälsa – En effektstudie i två län. CEPI, 2013.
  http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013februari/Documents/Utbildning-i-forsta-hjalpen-vid-psykisk-ohalsa.pdf


  Psykiatri · Utbildning | MHFA · Mona Hammarstedt · motion · psykisk ohälsa · utbildning


  Bilden överst av Peggy und Marco Lachmann-Anke från Pixabay (Pixabay License).