• Har vi råd att förlora ännu en kulturskatt?

  Textilarkivet i Sollefteå är nu åter uppe för diskussion och denna gång är hotet överhängande att verksamheten ska splittras fullständigt, då delar planeras flyttas till Härnösand. Apotekshusets museiverksamhet och biblioteket ska integreras till ett levande kulturhus. Sollefteå kommun har många samlingar och mycket att vara stolt över, bland annat kommunens egen konst, leksakerna, arvet efter Yngve Sundqvist, Tomten, och nuvarande utställningar i Apotekshuset. Intentionerna och målsättningen kring Apotekshusets som ett levande kulturhus är lovande och kommer förhoppningsvis att sluta lyckosamt efter omorganiseringen.

  Smolket i bägaren består dock i vad som vi nu ser hända med Textilarkivet uppe på Nipanområdet. Förslaget som ligger innebär att Textilarkivet splittras. Alla permanenta utställningar raseras och någon mindre tillfällig utställning i Apotekshuset är nu på tal. Alla som någon gång besökt Textilarkivet och Apotekshuset inser orimligheten i att pressa in några textilier i Apotekshusets lokaler, godtagbart utrymme finns helt enkelt inte, med tanke på att alla andra utställningar också ska rymmas där. Att minimera Textilarkivets publika verksamhet så till den milda grad att den inryms i Apotekshuset vore ett hån mot kvinnors arbete. Att lyfta fram kvinnors textila verk är en jämställdhetsfråga av rang.

  Textilarkivet i Sollefteå är en genuin verksamhet som byggts upp under decennier av ideella krafter, med offentliga och privata medel. Textilarkivet är en riktig kulturskatt, av stort värde för framtiden. Textilarkivet hör till ett av Sveriges främsta och är det enda av sitt slag i hela norra Sverige. Det invigdes i sin nuvarande form av kulturminister Margot Wallström 1995. Då bestod verksamheten av fyra hörnstenar: forskning, utbildning, nyproduktion och besöksnäring. Detta är grunden varpå verksamheten bör fortsätta att utvecklas även i dag.

  Ångermanlands hemslöjdsförening bildades 1909 i Sollefteå, mönstersamlingen från föreningen utgör grunden till Textilarkivet. Byggnaden där Textilarkivet inryms har specialanpassade lokaler för arkiv, utställning, konservering och klimatkontrollerade magasin. I samlingarna finns mer än 8 000 textila föremål och däribland dukar, heminredning, täcken, kläder, linne, men även andra ting så som skisser, protokoll och foton.

  För att få perspektiv kan nämnas några av Sollefteå kommuns kulturmiljöer och museum som monterats ned under senare tid: Musikgården, Majoren, T3-museet, I21-muséet, Graninge bruk och Gålsjö bruk – har vi råd att förlora ytterligare en kulturskatt? Behöver vi nämna att det även för detta beslut saknas en konsekvensbeskrivning? Vi vill se långsiktighet i lokalfrågorna i kommunen.

  Det ska inte förnekas att besöksfrekvensen varit låg under de senaste åren och att det finns en hel del att arbeta med vad gäller marknadsföring och utåtriktad verksamhet. Detta är dock till största del en ledningsfråga och Länsmuséet Västernorrland har nu både en ny länsmuseichef och ny ordförande. Dessa vill utöka samarbetet och samverkan med kommunen och kulturlivet i Sollefteå. Detta kommer bland annat att ske i det nya kulturhuset i Apotekshuset men skulle även kunna ligga till grund för en lösning av frågan kring Textilarkivets framtid. Vad gäller kulturlivet i Sollefteå bör en bättre samverkan och samlokalisering mellan Apotekshuset och Hullsta gård möjliggöra lösningar och frigöra utrymmen, även för utställningar.

  Länsmuséets tankar, innan kommunen tog upp frågan om hyran, var att utveckla verksamheten och sikta mot att tillskapa ett nav i norra Sverige med fokus på textilkonservering. Detta är något som dessutom inbringar intäkter då tjänster i form av konservering efterfrågas bland annat av Svenska kyrkan. Vi ser värdet i Textilarkivet och det unika i den stora samlingen av kvinnors arbete. Textilarkivet är uppbyggt som en helhet, flytta inte delar till Härnösand.

  Därför uppmanar vi Sollefteå kommun:

  • Upprätta en konsekvensbeskrivning innan beslut fattas i frågan gällande Textilarkivets framtid.
  • Utred och undersök möjligheter till bidrag för hyra eller andra former av bidrag som kan främja en fortlevnad av verksamheten.
  • Inled samtal med Länsmuséet Västernorrland och Sollefteås kommuns ideella kulturkrafter för att få till stånd en lösning som främjar alla parter, inte enbart den kortsiktiga ekonomin.

  Det finns med all sannolikt flertalet lösningsförslag och lokaliseringsförslag som är bättre än vad som nu är på väg att ske.  För en Sollefteå kommun i utveckling!

  Johan Andersson (C), Kristina Pettersson (C), Leif Östberg (L), Eva Halling (L), Gunlög Jacobsson (KD), Göran Solsjö (KD), Kerstin Franzén (M), Sven-Olov Gradin (M), Margareta Alton (MP), Birgitta Häggkvist (VSKB)


  Kultur | Göran SolsjöGunlög Jacobsson · kulturarv · Länsmuseet · Textilarkivet