• Yttrande över motion minskad användning av personnummer

  Sverker Ågren och Göran Sydhage (KDS) har i sin motion föreslagit att förvaltningsutskottet får i uppdrag att verka för minskad användning av personnummer inom landstingets verksamhetsområden.

  Användningen av personnummer har varit och är föremål för en omfattande diskussion i vårt land. För närvarande pågår centrala utredningar med uppgift att på olika sätt belysa personnummeranvändningen.

  Utskottet har i princip samma grundinställning till problemet som motionärerna, dvs att personnummer ska användas med sans och måtta. Inom landstingets verksamhet förekommer personnummer förutom i lönesammanhang i vissa medicinska register och i samband med faktureringar för t ex medicinsk behandling.

  Utskottet vill vidare erinra om att landstingsmötet den 10 december 1985 beslöt att inrätta en särskild informations- och datadelegation. I beslutet framhålls betydelsen av de etiska frågorna uppmärksammas i större omfattning och att sekretess- och integritetsfrågorna ges ökad prioritet. Landstinget gav också uttryck för att delegationen till sig bör knyta en särskild dataetisk grupp där de problemställningar som motionärerna framför lämpligen kan diskuteras.

  Det uppdrag som föreslås har således redan ålagts den nyinrättade delegationen inom utskottet. Förvaltningsutskottet hemställer att landstinget beslutar

  • att motionen därmed anses besvarad

  Digitalisering | etik · Göran Sydhage · motionsyttrande · personnummer · Sverker Ågren