• Yrkande Tilläggsbudget samt omdisponering år 2022

  Personalen är Regionens viktigaste tillgång. Utan personal stannar hälso- och sjukvården. Omdisponeringen av budgeten avseende en lönesatsning om 30 miljoner kronor är därför helt nödvändig.

  Vi ser därför positivt på förslaget på denna akuta åtgärd. Samtidigt kan det här ge effekter som att det skapas ilska och irritation hos de som inte får ta del av satsningen.

  För att skapa en hållbar bemanning behövs en långsiktigt hållbar politik där man med ett helhetsperspektiv gör genomtänkta satsningar och prioriteringar. Att i ren panik tillföra ytterligare 10, 20, 50 eller till och med 100 miljoner skulle inte bidra till att lösa det verkliga problemet utan skulle bara försämra regionens ekonomi.

  Kristdemokraterna föreslår därför att utöver lönesatsningen avsätts 10 miljoner till i en pott för en satsning på arbetsmiljö. Potten ska alla verksamheter kunna söka medel ifrån. Skulle dessa medel inte räcka så får en komplettering göras under året. Vidare måste regionen göra en översyn av grundbemanningen inom samtliga verksamheter på länets tre sjukhus så att vi såväl på kort som på lång sikt säkrar en god och hållbar arbetsmiljö och patientsäkerhet.

  Vi yrkar därför bifall till följande förslag till beslut vad gäller hälso- och sjukvården:

  • att från 1 mars 2022 möjliggöra en riktad satsning på löner och andra åtgärder för en långsiktigt hållbar bemanning inom hälso- och sjukvården;
  • att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att fördela medlen till berörda områden utifrån verksamhetens identifierade åtgärder; att inarbeta ovanstående anslagsutökning för Hälso- och sjukvården i regionplanen för åren 2023–2025;

  Vi lämnar följande tilläggsyrkande:

  • att från 1 mars 2022 möjliggöra en extra satsning på arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården;
  • att för finansiering av satsningarna 2022 tillföra Hälso- och sjukvården sammanlagt 40 000 000 kronor;
  • att finansiering sker genom att budgeterat resultat för 2022 reduceras med motsvarande belopp, vilket innebär att budgeterat resultat för 2022 uppgår till 10 000 000 kronor, ej inräknat de tillkommande statliga bidrag som beslutats om på nationell nivå.
  • att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att snarast genomföra en översyn av grundbemanningen inom samtliga verksamheter på länets tre sjukhus för att såväl på kort och lång sikt säkra en hållbar arbetsmiljö och patientsäkerhet.

  Därutöver yrkar vi även bifall till Regionstyrelsens sex att-satser gällande tandvården.

  Henrik sendelbach
  Kristdemokraterna

  Ovanstående är ett yrkande i regionfullmäktige den 24 februari 2022.