• Yttrande över motion om samåkning

  Ett centralt resereglemente reglerar ersättningar till anställda och förtroendevalda vid användandet av egen bil. En överenskommelse om Bilersättningsavtal – BIL 01, har träffats mellan arbetsmarknadens parter där Landstingsförbundet är en par. Det träffade avtalet gäller såväl anställda som förtroendevalda i landstinget. I de ersättningar som fastställs ingår att medresande ger en ersättning på 5 öre kilometern. Detta belopp har legat fast under mycket lång tid.

  Någon möjlighet ...

 • Sammandrag från landstingsfullmäktige 14-15 oktober 2003

  Anmäldes två motioner från Vårdalliansen

  Lägg ut landstingsfastigheter på entreprenad Lägg ut jourlinjer på entreprenad

  Anmäldes en KD-motion

  Ny nämnd för gemensamma ansvarsuppgifter

  Interpellation med svar

  Avgångsvederlag Tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem
 • Nätläkarna behövs för välfärden!

  Att få vården när du behöver den, det är välfärd. Då spelar det ingen roll om du får den av en privatägd vårdcentral, ett regiondrivet sjukhus eller utav en digital nätläkare.

  Fyra vänsterpartister skrev den 29 mars i media att privata nätläkare är kostsamt för regionen. Att Vänsterpartiet inte gillar det privata, det vet vi. Ännu en gång visar man sitt kommunistiska arv där allena det offentliga med skyhöga skatter är det enda som räknas.

  Vänsterpartiet väljer att påtala att &#...

 • Viktigt att rösta i EU-valet

  Valet är viktigt. Trots problem är många länder i Europa, som under lång tid var under diktatur, nu på god väg i demokratisk riktning. Människor har fått frihet, får uttrycka sig och har tillgång till information.

  Och rösträtt! EU-medlemskap har varit vägen dit. Jag vill att rätt frågor beslutas i EU parlamentet.

  Fred, klimatomställning, djurhållning, märkning av mat, mänskliga rättigheter till exempel. Men skola, föräldrapenning och surströmming ska vi själva besluta om! Det är...

 • Budget 2004

  Anförande av Sverker Ågren på landstingsfullmäktige den 24 november 2010:

  Ordförande, ledamöter, åhörare, representanter från media!

  Just nu, när vi här i Gamla lasarettet har ett historiskt fullmäktigemöte, pågår viktiga insatser i vården:

  ett samtal mellan en patient och läkare som känner varandra väl, efter år av kontakt på grund av kronisk sjukdom en undersköterska som tar sig tid att lyssna till livstankar från en äldre medmänniska eller en jourläkare med en svårt skad...
 • Budget 2010 samt ekonomisk plan 2011-2012

  Landstingets ekonomi befinner sig i en mycket svår situation. Majoriteten har brustit i sitt ansvarstagande och ekonomisk styrning. Budgethanteringen är under all kritik. Det sätt som majoriteten bedrivit budgetarbetet inför 2010 är helt oacceptabelt! Genom att inte i tid ge klara besked vare sig i skatte- eller besparingsfrågan har stor osäkerhet skapats i hela organisationen och möjligheterna till överblick försvårats. Det är nödvändigt att landstinget får en ekonomisk styrning som syftar t...

 • Yttrande över motion om att uppgradera det alkoholpolitiska programmet

  I motionen beskrivs inledningsvis bland annat den ökade alkoholkonsumtionen i landet och de farhågor som finns om en skattesänkning av alkoholen skulle bli aktuell. Vidare hänvisas till regeringens handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet fram till och med 2010. Målet för den svenska politiken ska vara att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.

  Förebyggande arbetet ska bedrivas så att inga barn under 18 år ska dricka alkohol, ska heller inte föreko...

 • Uppgradera det alkoholpolitiska programmet

  Landstinget Västernorrland antog för en del år sedan ett omfattande och handlingsinriktat alkoholpolitiskt program i syfte att i enlighet med WHO’s internationella mål sänka alkoholkonsumtionen i vårt län. Programmet var tänkt att över tiden följas upp för att väl kunna anpassa insatserna efter rådande förhållanden.

  Genom den alkohollag som trädde i kraft 1994 (1994:1738) fick den svenska alkohollagstiftningen anpassas till de EU-regler som Sverige som medlemsstat accepterat. Gen...

 • Budget 2006 samt ekonomisk plan 2007-2008

  Yrkande från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sjukvårdspartiet samt Miljöpartiet

  Landstingsplanens fastställande i februari och uppföljningen med ekonomiska ramar i juni har nu brutits ner i detalj och budgeten för 2006 kan beslutas. Den plan och uppföljning vi i Vårdalliansen tidigare yrkat bifall till ligger självklart fast. Vi vill i detta dokument särskilt visa på de skillnader som finns mellan oss och majoriteten. Vi håller fast vid vårt öppna förhållningssätt gentem...

 • Yttrande över motion om mobil doktor

  Berit Andersson föreslår i en motion att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att med ett lokalt försök utveckla ett system med ”mobil doktor”. Den ”mobile doktorns” uppgift är att hos äldre och sjuka patienter göra hembesök för att undvika ej nödvändiga ambulanstransporter och akutintagningar efter en modell från Uppsala. Förslagsvis skulle försöket göras i Härnösand med anledning av de förändringar som är beslutade om Härnösands sjukhus.

  ...