• Asylsökande får den vård de har rätt till

    Sverker Ågren ställde i interpellation frågor om asylsökande och papperslösa får den vård de har rätt i Region Västernorrland. Regionen har beslutat att  ”asylsökande såväl som tillståndslösa/papperslösa ”ska erbjudas vård i samma omfattning som den som erbjuds dem som är folkbokförda i Västernorrlands län”. Tre frågor besvarades när interpellationen kom upp för debatt i fullmäktige den 30 november: dels om det finns någon systematisk uppföljning och statistik, hur man säkerställt att asylsökande och papperslösa får den hälso- och sjukvård de har rätt till och hur stor merkostnaden beslutet medfört för Region Västernorrland.

    Som svar gav Jan-Olov Häggström, som tog på sig att svara på interpellationen, att asylsjukvården följs upp genom en enkät från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). När det gäller papperslösa görs inte samma dokumentation. När det gällde frågan om hur man säkerställt rätten till vård sades att man efter beslutet gett information till berörda verksamheter och utbildat. Totalt sett ska antalet besök i primärvården inte ökat sedan man utökade rätten till vård, men att siffrorna inte lätt att jämföra då antalet boende asylsökande minskat det senaste året. För specialistvården i Västernorrland finns ingen statistik tillgänglig när det gäller antalet besök.

    Sverker Ågren tackade för svaret.


    Vår politik | asylsökande · interpellationsdebatt · papperslosa · regionfullmäktige · Sverker Ågren