• Svar på interpellation om asylhälsovård

  Susanne Sundqvist, hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande lämnade följande svar på Mona Hammarstedts interpellation om Asylhälsovård:

  Från och med den 1 april 2008 erbjuds asylhälsovård vid närmast belägna vårdcentral. I och med detta upphörde asylhälsovårdens särskilda mottagning i Sundsvall.

  Asylhälsovård erbjuds nu asylsökande i enlighet med PM daterat 2009-02-12 varför följande effektmål förväntas uppnås:

  • Nyanlända asylsökande erbjuds hälsosamtal och information om hälso- och sjukvård inom landstinget samt en hälsoundersökning så snart som möjligt.
  • Vid akuta sjukvårdsbehov skall kontakt erbjudas med sjuksköterska samma dag.
  • Professionell tolk skall alltid användas.
  • Individuellt föräldrastöd/BVC skall erbjudas.
  • Alla nyanlända asylsökande skall erhålla information om egenvård.

  Mona Hammarstedt, KD frågar nu i sin interpellation om någon utvärdering har genomförts om hur vårdcentralerna upplever detta utökade uppdrag?

  Utifrån Mona Hammarstedts interpellation önskar jag avge följande svar:

  Vid LFU:s sammanträde, 2008-02-13–14 fattades beslut att förändra organisationen v.g. asylhälsovården – allt i syfte att medverka till en snabbare integrationsprocess för våra nyanlända asylsökanden till länet och samtidigt förbättra det medicinska omhändertagandet då verksamheten vid den dåvarande asylhälsovården kompetensmässigt sett emellanåt var sårbar till följd av en till antalet begränsad medarbetarkrets. Den av LFU beslutade förändringen genomfördes 2008-03-31.

  I sammanhanget är det viktigt att notera att beslut från Migrationsverkets sida v.g. förändrad lokalisering av sin verksamhet starkt påverkar förutsättningarna att bedriva en stabil asylhälsovård.

  Sålunda kan framhållas att Migrationsverket med, därtill kort framförhållning, beslutade att stänga sin stora enhet i Ånge med cirka 300 boendeplatser i juni 2009.

  Vidare beslutade verket att etablera en boendeenhet i Bredsand, Njurunda under senhösten 2009.

  Nu i närtid har beslut fattats om etablering av en boendeenhet i Stöde.

  Därtill är det viktigt att betona att resp. vårdcentral kompenserats ekonomiskt för ifrågavarande vidgade uppdrag.

  Under genomförandeprocessen vintern 2008 genomfördes ett stort antal förändringar bl.a. omfattande kompetensutvecklingsinsatser. Detta förändringsarbete har fortsatt och kom-mer att fortsätta alldenstund det faktum att våra asylsökanden har olika behov kopplat till bl.a. de upplevelser man varit med om/förhållanden man vistas i före ankomsten till Sverige och länet.

  Vid en analys som genomförts under senhösten 2009 framgår bl.a. följande sakfakta vad gäller den av LFU beslutade verksamhetsförändringen.

  • Organisation:
   • Två vårdcentraler har en anställd asylsköterska som utför hälsoundersökningar. Därut-över söker de asylsökande som övriga medborgare.
   • En vårdcentral har separerat asylmottagning som utför hälsoundersökningarna samt har öppen mottagning samt egen mottagning. I övrigt erbjuds asylsökande vård som övriga vårdsökande.
   • En vårdcentral har en asylsköterska som utför hälsoundersökningar. Akuta besök hand-läggs av den sjuksköterska som är akutsköterska vid vårdcentralen.
   • En vårdcentral har en asylsköterska som utför hälsoundersökningar. Akuta besök tas om hand av vårdcentralens akutsköterska alt. asylsjuk-sköterska eller hennes ersättare bero-ende på om hon har annan verksamhet.
   • En vårdcentral har numera ingen särskild organisation för asylsökande.
  • Barnhälsovård:
   • Fem vårdcentraler har BVC verksamheten integrerad.
   • En vårdcentral har ännu inte BVC verksamheten integrerad.
  • Telefontillgänglighet:
   • Tre vårdcentraler har ett speciellt telefonnummer för asylsökande.
   • En vårdcentral uppger att den asylsökande ringer på rådgivningsnumret alt. går till receptionen
   • En vårdcentral svarar att den asylsökande ringer eller kommer personligen på besök.
   • En vårdcentral uppger att den/de asylsökande vanligtvis kommer personligen på besök.
  • Specialistkompetens.
   • Vid sex vårdcentraler erbjuds asylsökande tillgång till diabetessköterska.
   • Vid fem vårdcentraler erbjuds asylsökande tillgång till inkontinenssköterska. Utvecklingsarbete pågår härvidlag.
   • Vid tre vårdcentraler erbjuds asylsökande tillgång till astma/KOL-sköterska. Utvecklingsarbete pågår härvidlag.
  • Omhändertagande av Hepatit/HIV-patienter.
   • Fem vårdcentraler har svarat ja.
   • En vårdcentral arbetar för fullt med detta.

  Sammantaget påvisar den beslutade organisationsförändringen och hittills fortlöpande genomförda uppföljningar på en positiv verksamhetsutveckling. I och med vårdvalets införande kommer en fortsatt verksamhetsutveckling att genomföras då asylhälsovården ingår som en del i vårdcentralens bas-/grunduppdrag.

  Ett fortsatt systematiskt utvecklingsarbete med fokus på asylhälsovården kommer därför fortsättningsvis att bedrivas i vårt län.

  Härnösand den 28 april 2010

  Susanne Sundqvist
  Vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 28-29 april 2010:

  Mona Hammarstedt tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Susanne Sundqvist och Anette Lövgren.


  Primärvård | asylhälsovård · asylsökande · interpellationssvar · Mona Hammarstedt