• Återremissyrkande Målbild för hälso- och sjukvårdens utveckling i Region Västernorrland

  Yrkande i Regionstyrelsen den 4 juni 2020 och i Regionfullmäktige 17 juni 2020

  Det förslag som presenterats för politikerna har stora brister.

  På ett antal ställen i den föreslagna målbilden står ”Region Västernorrland arbetar för att”. Det är bra att man arbetar för något, men det är otydligt. Målbilden har ett tidsperspektiv på 10 år. Ska respektive arbete vara klart det närmsta året eller först om 10 år? För tydligheten behöver målbilden kompletteras med mätbara mål och indikatorer än att man har en ambition att under tioårsperioden arbeta för något.

  Vid sidan om detta så har Kristdemokraterna lämnat ett eget inspel till målbild (se bilaga). Av de punkter som inte hörsammats vill vi lyfta fram:

  • Att när man arbetar med att specialisera en verksamhet är det viktigt att akutuppdraget inkluderas i planeringen och styrningen av den specialiserade vården.
  • Att tandvården saknas helt i den nuvarande målbilden. Det ska finnas med något vi påtalat i vårt inspel till målbilden.
  • Att civilsamhället och dess betydelse inte får underskattas och måste därför få plats i den nya målbilden.
  • Att vi inte accepterar att man mörkar utbudsförändringar. Det måste därför klargöras i målbilden att tillfälliga stängningar kräver att man lägger upp en plan för hur och när man kan tänkas öppna verksamheten igen. Om inte så är det en utbudsförändring som kräver politiska beslut. Det är viktigt att de förändringar som kommer är genomarbetade och väl förankrade.

  Kristdemokraterna yrkar därför på att förslaget till ny målbild återremitteras för att kompletteras med:

  • mätbara mål och indikatorer
  • beskrivningar av/om akutuppdraget, civilsamhället och tandvården samt
  • en skrivning om att tillfälliga stängningar kräver att det finns en plan för hur och när man kan tänkas öppna verksamheten igen.

  Bilden överst av Arek Socha från Pixabay (Pixabay License).


  Ekonomi · Folkhälsa · Primärvård · Specialistvård · Tandvård | akutmottagning · civilsamhälle · målbild