• Remisssvar till Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020-2030

  Inför framtagandet av den Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 önskade regionen ett remissvar från politiska partierna. Så här svarade Kristdemokraterna:

  1. Hur väl fångar de tre målområdena och dess utpekade prioriteringar de regionala förutsättningarna och utmaningarna i Västernorrland?

  Regionens förutsättningar och utmaningar fångas väl in i de tre målområdena. Vi har utmaningar vad gäller vår region i förhållande till Sverige i sin helhet och resten av Världen, men också utmaningar vad gäller befolkningsutveckling och demografi. Samtidigt är näringslivet av mycket stor betydelse för att folk ska kunna bo och leva i Västernorrland så valet av de tre målområden är helt rätt.

  a. Ger de beskrivande texterna i varje målområde oss tillräcklig styrning och bredd för genomförandet av RUS?

  Ja vi måste dit – för vi är inte där idag.

  Principer för regional utveckling

  a. Är etablerandet av principer för regional utveckling rätt angreppssätt för att skapa förutsättningar för ett gemensamt genomförande av den regionala utvecklingsstrategin?

  Ja det anser vi.

  3. Övriga synpunkter

  a. Om ni ser behov av ändringar/kompletterande skrivningar tar vi gärna emot konkreta förslag i syfte att underlätta inarbetandet av remissvar till slutversion av den regionala utvecklingsstrategin

  Allmänt: Vi tycker att civilsamhällets betydelse för ett gott samhälle behöver lyftas fram i den regionala utvecklingsstrategin. Att stärka samarbetet mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet behöver vara ett prioriterat område i RUS:en. Inte minst anser vi att det främjar inflyttning, ett gott liv i Västernorrland, en stärkt demokrati och en god samhällsutveckling.

  Sid 15 stycke 2: Folkhälsan är viktig för en hållbar samhällsutveckling. Bra att den nämns i RUS:en.

  Sid 15 stycke 4: Platsers attraktivitet… I meningen har vårdutbudet inte nämnts. Det är väldigt viktigt för en boendeorts attraktivitet.

  Sid 16: ”År 2030 har våra städer och landsbygd växt och är välmående”. Idag centraliserar Region Västernorrland bort mycket av vår landsbygd. Här måste ett tankeskifte ske.

  Sid 16 stycke 2: Precisera vilka de fyra trafikslagen är så att folk som inte är insatta förstår att man menar: Väg-, vatten-, luft- och järnvägstransporter och inte något annat som exempelvis olika färdmedel på väg.

  Sid 17: Ett prioriterat område borde vara att det 2030 är enkelt och lätt att arbetspendla med kollektivtrafiken mellan centralorterna i regionen.


  LandsbygdRegional utveckling | regional utvecklingsstrategiremissvar


  Bilden överst: Högakustenbron. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).