• Rekordstark ekonomi följs av nya reformer

  Det går bra för Sverige och för Västernorrland. Vår ekonomi utvecklas nu mycket starkt. Fler får jobb, samtidigt som färre är sjukskrivna, arbetslösa och i arbetsmarknadsåtgärder.

  Sedan valet i september förra året har mer än 1 100 fler Västernorrlänningar ett jobb att gå till varje dag. Vårt län som tidigare var ett av de hårdast drabbade när det gäller arbetslöshet i synnerhet bland unga, har tack vare en fortsatt stark konjunktur och alliansregeringens åtgärder för fler jobb, fått nytt hopp.

  Det går helt enkelt bra för Sverige och för Västernorrland. Vår ekonomi utvecklas nu mycket starkt. Fler får jobb, samtidigt som färre är sjukskrivna, arbetslösa och i arbetsmarknadsåtgärder. Samtidigt är den budget för 2008 som allianspartierna nu presenterar den starkaste budget som lagts fram i Sverige på årtionden.

  Vi har ordning och reda i statsfinanserna. Det innebär att vi kan ”samla i ladorna” så att vi kan klara också sämre tider som kommer förr eller senare. Med ett bra överskott i budgeten kan vi också göra rejäla avbetalningar på statsskulden. Den som är satt i skuld är inte fri. Våra barn och barnbarn ska inte behöva ta över skulder från vår generation. Mer behöver dock göras för att ytterligare stärka sysselsättningen och minska utanförskapet.

  Regeringen presenterar därför en rad reformer som syftar till att skapa tydligare drivkrafter till arbete och fler och bättre vägar tillbaka för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden. Regeringens politik gör det mer lönsamt att arbeta, enklare och billigare att anställa och mer attraktivt att starta och driva företag. Inkomstskatterna för framför allt låg- och medelinkomsttagare sänktes 2007 och sänks ytterligare under nästa år genom ett förstärkt jobbskatteavdrag. För de flesta som jobbar heltid innebär det att man får behålla ca 1000 kr mer av lönen varje månad. Drivkrafterna för arbetsgivare att anställa personer från grupper med svag ställning på arbetsmarknaden till exempel unga, långtidssjuka och utrikes födda har tydligt förbättrats och stärks ytterligare genom åtgärder som nystartsjobb för offentlig sektor och nyfriskjobb.

  Bland många viktiga satsningar som görs i denna budget vill vi också framhålla den så kallade klimatmiljarden. Detta är en ny satsning utöver mycket annat som regeringen redan initierat på miljöområdet. Syftet med klimatmiljarden är att med kraftfulla åtgärder se till att Sverige ger sitt bidrag för att minska utsläppen av växthusgaser och därmed ta vårt ansvar för att motverka klimatförändringar och hotande miljökatastrofer. Regeringen har redan genomfört satsningar på t ex miljöteknik och miljöforskning, biodrivmedel, miljöbilar, vindkraft, energieffektivisering och en mer ambitiös klimatpolitik inom EU.

  Sammantaget är detta en budget som ger goda förutsättningar för arbete och företagande. Och regeringens politik syftar till att ge tillväxt i hela landet utifrån regionernas egna förutsättningar. Hela Sveriges kraft ska tas tillvara genom växande företag, fler i arbete och ett ökat lokalt och regionalt inflytande.

  Efter 12 års socialdemokratisk politik saknas gigantiska 20 miljarder i eftersatt vägunderhåll och enligt Europeiska järnvägsunionen är Sverige det land som investerat minst i järnvägsunderhåll. Det duger inte att gods från svenska företag kryper fram i 18 kilometer i timmen genom Europa eller att gods på sin resa från Sverige till Europa behöver byta lok fem gånger. I budgetpropositionen föreslår regeringen en satsning på 1,2 miljarder med inriktning på väg och järnväg med tydliga satsningar på drift och underhåll, inte minst en tydlig satsning på enskilda vägar.

  Det blir också en viss nyinvestering, bland annat 75 miljoner som riktas till bredbandsutbyggnaden i landet. Det behövs självklart betydligt mer pengar och investeringar. De planer som fastställdes av den socialdemokratiska regeringen 2004 är bristfälligt finansierade och kostnadsutvecklingen har också bidragit till att anvisad ekonomisk ram sprängs. För att något dämpa denna situation anslås nu medel till ökade investeringar i vägnätet.

  Äntligen har vi en regering som satsar på en god och fungerande infrastruktur. Nu skapas förutsättningar för jobb, tillväxt och en bra miljö både i Stockholm, Haparanda och i Västernorrlands län Vi alliansledamöter från länet ser fram emot den infrastrukturplan som kommer att läggas under 2008 och trycker på för att få pengar till nyinvesteringar av vägar och järnväg i länet.

  Birgitta Sellén (c), Bertil Kjellberg (m), Lena Asplund (m), Solveig Hellquist (fp), Lars Lindén (kd)
  Riksdagsledamöter för Västernorrland


  Infrastruktur · Miljö och energi · Näringsliv/arbete | bredband · budget · enskild väg · jobb · järnväg · Lars Lindén · nystartsjobb · tillväxt · vägunderhåll