• Budget 2004

  Anförande av Sverker Ågren på landstingsfullmäktige den 24 november 2010:

  Ordförande, ledamöter, åhörare, representanter från media!

  Just nu, när vi här i Gamla lasarettet har ett historiskt fullmäktigemöte, pågår viktiga insatser i vården:

  • ett samtal mellan en patient och läkare som känner varandra väl, efter år av kontakt på grund av kronisk sjukdom
  • en undersköterska som tar sig tid att lyssna till livstankar från en äldre medmänniska
  • eller en jourläkare med en svårt skadad patient från en allvarlig olycka, som funderar hur de anhöriga ska kontaktas och informeras.

  Vårdens viktiga värden förmedlas i sådana möten av de medarbetare som landstinget själv eller via privata vårdgivare har runt om i länet. Ett par varma händer och en öppen uppmärksam blick förmedlar mer hopp och mod än ord. Här är vi politiker bakgrundsaktörer. Men med ansvar och befogenheter!

  Vi har ansvar för att ge vården förutsättningar att fungera väl och skapa villkor för de goda mötena och insatserna. Ett sätt är att ordna upp landstingets ekonomi. Det ger stabilare och lugnare villkor ute i vården. Ett annat är att sätta fokus på patientsäkerheten som ger minskat lidande och vårdtider p g a färre skador och infektioner t.ex. Ett tredje sätt är att ha korta väntetider, för det ökar medborgarnas förtroende och tillit.

  Bemötande av och respekt för patienter är en värdemätare på hur väl vården lyckas ha den enskilde patienten i fokus. Vi tror att det finns mervärde i att öka patientinflytandet i vården och det kan utvecklas mer än landstinget hittills gjort.

  I Regionala nämnden, som jag är föreslagen att leda som ny ordförande sysslar vi inte med hälso- och sjukvård. Men vi behöver vara framgångsrika inom de områden som stärker länets utveckling och därmed förutsättningar för att behålla och utveckla HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN.

  De närmaste åren ökar behovet av nyrekrytering av medarbetare starkt. Hur kan vi bli ett mer attraktivt län att arbeta och leva i? Som får fler att flytta till länet istället för från?! Det är frågor som söker svar.

  En faktor är attraktiva tillgängliga och resandemöjligheter via kollektivtrafiken. RN spelar en viktig roll för att ta steget in i en nyordning där privata transportföretag, läs bussbolag, får större utrymme att trafikera där man själva väljer. Upphandlad trafik via Länstrafiken ska vi ha kvar men i bättre samspel med icke upphandlad. Vi startar inom kort ett projekt tillsammans med länets kommuner och bussföretag, för att ha en ny regional trafikmyndighet på plats 1/1 2012 enligt riksdagens beslut i år. Att tågtrafiken på Botniabanan och Ådalsbanan – trots inledande problem – kommer att medverka till målet om en fördubbling av resandet nås som nämnts tidigare, är jag helt övertygad om.

  En annan faktor för en positiv befolkningsutveckling är att vi utökar samverkan mellan landsting, kommun och näringsliv. Jag vill särskilt lyfta det regionala ansvaret för omställningsarbete som krävs inom klimatpolitiken, utvecklingen av besöks- och upplevelsenäringen samt internationellt arbete.

  Vi anser att Landstinget har ett stort ansvar för ett kreativt och rikt kulturliv. Vi har påbörjat uppdraget att samla länet i en kulturplan och införa det nya statliga kulturstödet (kulturofferten) i länet 2012. Kulturen är en livsnerv i det moderna samhället, där vi behöver såväl de professionella institutionerna inom teatern, musiken och dansen som amatörkulturens bredd och mångfald i länet!

  Landstingets fortsatta stöd till folkbildningen bidrar till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen och därmed stärka och utveckla demokratin.

  Ordförande! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till det gemensamma yrkandet från Vårdalliansen!


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24 november 2010:

  Per Wahlberg, Hans Hedlund, Erica Sahlin, Ingeborg Wiksten, Sverker Ågren, Eva Andersson m fl yrkade att landstingsfullmäktige beslutar

  • att godkänna förslag till budget, inklusive justerade ramar inom psykiatrin, för år 2011 samt alliansens ekonomiska plan (bilaga 2 till protokollet för 2012-2013 enligt redovisat förslag, dock att vissa justeringar kommer att föreläggas för landstingsfullmäktige i början på 2011;
  • att fastställa finansiella mål i enlighet med redovisat förslag;
  • att fastställa utdebitering för år 2011 till 10:99 kronor per skattekrona;
  • att fastställa avgifter inom hälso- och sjukvården med mera enligt bilagd förteckning;
  • att uppdra till landstingsstyrelsen att fastställa ersättningar med mera inom ramen för Vårdval Västernorrland att gälla från och med 1 januari 2011;
  • att frågan om resultatreglering avseende Regionala Nämndens verksamhet hänskjuts till 2010 års bokslutsarbete; samt
  • att föreliggande ekonomiska plan, enligt bilaga 2, ska utgöra underlag för arbetet med Landstingsplan för åren 2012-2014.

  Ordförande ställde först Elisabet Strömqvists m fl:s förslag och Per Wahlbergs m fl:s förslag under proposition varvid hon förklarade sig höra bifall till Per Wahlbergs m fl:s förslag med övervägande ja besvarad, då votering begärde.

  Följande voteringsordning lästes upp och godkändes: ”Den som röstar bifall till Per Wahlbergs m fl:s förslag röstar ja. Den det inte vill röstar nej. Vinner nej har landstingsfullmäktige beslutat enligt Elisabet Strömqvist m fl:s förslag.”.

  Vid omröstningen lämnades 40 ja-röster och 37 nej-röster.

  Landstingsfullmäktige beslutade således enligt Per Wahlbergs m fl:s förslag.

  Ordförande ställde därefter Kenneth Westin m fl:s förslag och Per Wahlbergs m fl:s förslag under proposition, varvid hon förklarade sig anse propositionen om bifall till Per Wahlbergs m fl:s förslag med övervägande ja besvarad.

  Landstingsfullmäktige beslutade således enligt Per Wahlbergs m fl:s förslag

  Bilaga 2

  2010 2011 2012 2013
  Primärvård 1 157,1 1 156,5 1 196,8 1 215,1
  Specialiserad vård 3 855,8 4 000,5 4 071,4 4 173,6
  – varav somatik 3 448,4 3 580,8 3 642,8 3 735,6
  – varav psykiatri 367,5 385,7 393,9 402,6
  – varav rättspsykiatri 39,9 34,0 34,7 35,4
  Tandvård 111,5 115,0 116,0 118,3
  Hörselvård 39,3 40,1 39,0 37,9
  Regional utveckling 208,7 201,1 205,4 209,5
  Landstingsstaben 346,4 262,8 267,0 270,0
  Landstingsrevision 5,2 5,3 5,4 5,5
  Summa 5 724,0 5 779,3 5 901,0 6 029,8