• Digitalisering viktigt för att bromsa kostnadsutvcklingen

    I september 2018 antog regionen en Digitaliseringsstrategi. Utifrån strategins fem fokusområden (digital ledning, kompetens, trygghet, innovation och infrastruktur) har man satt upp ett mål att varje förvaltning ta fram konkreta åtgärder i sina årligen uppdaterade handlingsplaner.

    Ett aktivt digitaliseringsarbete behövs inte minst utifrån de demografiska förändringarnas påverkan på kostnadsutvecklingen för vården. Exempelvis behöver Västernorrland bli bättre på att utveckla den medicinska vården på distans, e-hälsan. Det gör vården mer tillgänglig för invånarna oberoende av var i länet de befinner sig, minskar behovet av resor och förkortar både väntan och vårdtiden för patienter. Ett annat steg som regionen behöver ta är införa en virtuell ungdomsmottagning.


    Digitalisering | Digitaliseringsstrategi · e-hälsa · ungdomsmottagning