• Öppnare marknad gynnar svensk försvarsindustri

  Vi har mottagit ett öppet brev från IF Metalls Verkstadsklubb på BAE System Hägglunds. I brevet ställs frågorna om vi vill att Försvarsmakten ska satsa på stridsfordon SEP, hur vi ser på Försvarsmaktens materielförsörjning i framtiden, hur vi ska värna jobben på BAE System Hägglunds med underleverantörer och hur vi ska se till att regionen ska vara i framkant i teknikutvecklingen även framöver.

  Årets statsbudget var den första som på allvar försökte återspegla försvarsmaktens egen materielförsörjningsstrategi. Den bygger på att vi i första hand ska köpa färdigutvecklad och beprövad materiel, i andra hand utveckla försvarsmateriel i samarbete med andra och i tredje hand egenutveckla försvarsmateriel. Det är en nödvändig åtgärd för att effektivisera materielförsörjningen och för att driva på arbetet med omställningen mot ett starkt insatsförsvar. Det bidrar till en högre grad av kostnadseffektivitet vilket gynnar de som betalar för försvaret – de svenska skattebetalarna. Vi delar inte brevskrivarnas uppfattning att man kan välja mellan att köpa svenska produkter och på så sätt vara ’oberoende’ eller att köpa materiel från andra länder. Det omfattande internationella samarbetet är redan idag en realitet inte minst genom att stora delar av den försvarsindustri som finns i Sverige till del är utlandsägd. Vi är i ökande grad beroende av andra länder för vår materielförsörjning liksom andra länder är beroende av oss. Så har det varit sedan ett antal år tillbaka.

  Jas 39 Gripen, vilken brukar beskrivas som en svensk produkt, består till exempel av en stor andel komponenter som är tillverkade i andra länder. Det bör noteras att det är Försvarsmakten, inte regeringen, som med hänvisning till kostnadsskäl valt att avbryta samarbetet med BAE System Hägglunds avseende utvecklingen av SEP. Utan internationell partner att dela utvecklingskostnaderna med såg sig Försvarsmakten tyvärr nödd att fatta det beslutet. Vi beklagar att Storbritannien drog sig ur samarbetet och därmed lämnade Försvarsmakten ensam med utvecklingskostnaderna.

  Det är positivt att BAE System Hägglunds ändå meddelat att de ska fortsätta satsa på SEP. I slutet av året kommer regeringen att lägga fram en inriktningsproposition som ska styra försvarets utveckling de kommande åren. Vi kan inte i dagsläget ta ställning till vilket eller vilka fordon Försvarsmakten bör upphandla.

  Redan nu kan man dock konstatera ett framtida behov av olika typer av markgående fordon. SEP är i det sammanhanget ett mycket intressant projekt, som med sin nytänkande och världsledande teknik kan bli ett framgångsrikt fordonsprogram. Försvarets behov kan täckas av SEP, liksom av andra modeller. Vi har en skyldighet gentemot skattebetalarna att välja den materiel som har bäst operativ förmåga, är mest kostnadseffektiv och ger den lägsta livscykelkostnaden. Vi ledamöter från Västernorrland tror och hoppas givetvis att SEP ur dessa perspektiv kommer visa sig vara den bästa fordonsmodellen för Försvarsmakten. Att ha ett företag som BAE System Hägglunds med så hög teknisk kompetens i bygden är givetvis något vi tycker är mycket bra.

  Alliansregeringen arbetar för en öppnare marknad för försvarsmateriel inom EU vilket kommer att gynna de mycket kompetenta, exportorienterade och konkurrenskraftiga försvarsindustriföretagen som verkar i Sverige. BAE Systems Hägglunds är exempel på ett sådant företag. Regeringen utarbetar nu också en försvarsindustristrategi som ska ge vägledning och ökad draghjälp för försvarsindustriföretagen i deras exportansträngningar.

  Lena Asplund (m)
  Bertil Kjellberg (m)
  Birgitta Sellén (c)
  Solveig Hellquist (fp)
  Lars Lindén (kd)
  Riksdagsledamöter för Västernorrland

  Bilden överst visar bandversionen av det färdigutvecklade stridsfordonet SEP (splitterskyddad enhetsplattform). Foto av Nisse123 från Wikimedia Commons. Foto: Nisse321. Bilden hämtad från Wikimedia Commons. Licens: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported och GNU Free Documentation License 1.2


  Försvar | försvarsmateriel · Lars Lindén · stridsfordon