• Motion: Lägg ut handlingarna på webben

  En fungerande demokrati förutsätter en nära dialog mellan medborgare och politiker. Den förutsätter också en öppenhet från det offentliga i frågor som berör människors vardag.

  Idag kan länets medborgare ta del av det som händer i landstingsfullmäktige via radio, webbsändningar och tidningar. Detta ger medborgarna möjligheten att i efterhand sätta sig in i hur politikerna resonerat och agerat i denna politiska församling. Därtill finns föredragningslistan inför olika sammanträden på lvn.se. Detta är bra men långt ifrån tillräckligt om vi har som ambition att länsmedborgarna ska kunna vara med och påverka.

  I flera kommuner runt om i landet har man valt att lägga ut de handlingar som ska behandlas i nämnder och styrelser på nätet. I exempelvis Örnsköldsvik läggs handlingarna på kommunens hemsida i samband med att ledamöterna får tillgång till dessa, vilket ger medborgarna möjlighet att söka och enkelt hitta underlag i de ärenden som berör eller intresserar dem. En stor vinst med detta förfarande är att administrativ personal slipper avsätta arbetstid för att lämna ut dessa handlingar samtidigt som medborgarna får efterfrågat material på en gång.

  Landstinget Västernorrland är en demokratiskt styrd organisation som behöver ta ytterligare steg för att öka insynen i verksamheten, utveckla sina e-tjänster och på så sätt få ökat förtroende hos medborgarna på sikt.

  Vi föreslår därför att:

  • handlingar som ska behandlas i nämnder och styrelser läggs ut på landstingets hemsida.

  2016-03-18

  För kristdemokraternas fullmäktigegrupp
  Soledad Henriquez (KD)


  Bilden överst av Gerd Altmann från Pixabay.


  Digitalisering | demokrati · dialog · handlingar · inflytande · motion · Soledad Henriquez