• Interpellationssvar: Civilsamhället viktigt eller inte?

  Frågor:

  • Hur långt har översynen av nuvarande samverkan kommit?
  • När kommer ett färdigt förslag på en metod och struktur för regionens framtida samverkan med civilsamhället?

  Svar:

  Tidsplanen för att genomföra översynen har p g a olika svårigheter att resurssätta uppdraget, fått som följd att det först under våren varit möjligt att påbörja arbetet med full kraft. Översynen stödjer sig på de erfarenheter och rekommendationer om beskrivs i SKR:s rapport ”Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner”, 2017, men även på de samarbeten som regionen har med civila samhället och de erfarenheter som gjorts där.

  Tidigare under våren har samverkan med det civila samhället inom det regionala utvecklingsuppdraget kartlagts, och utvecklingsområden har identifierats, vilka tas med i den fortsatta översynen. Det regionala utvecklingsansvaret förutsätter samverkan med det civila samhällets aktörer och syftet är att tillsammans nå målsättningar i den regionala utvecklingsstrategin. Inom kultursamverkansmodellen, där regionen ingår sedan cirka tio år, är samverkan med det civila samhället förordningsstyrt och angeläget och det har utvecklats väl under åren med den regionala kulturplanen om riktningsgivare. Inom folkhälsoområdet växer nätverken och samarbetet med det civila samhällets aktörer, och sammantaget finns många goda exempel att ta med i det kommande förslaget till stärkt samverkan. Ett viktigt steg i processen att utveckla samverkan har varit revideringen av policyn Stöd till ideella organisationer i Region Västernorrland, liksom revideringen av Regionens allmänna riktlinjer för anslagsgivning: Riktlinjer för stöd till civila samhället.

  Kartläggning pågår för närvarande av regionens övriga samverkan med civilsamhället och för att fånga nya behov av samverkan, t ex inom ramen för regionens omställning mot God och nära vård. Denna del av översynen beräknas vara klar under juni månad. Därefter är planen att under hösten inbjuda aktörer inom civilsamhället till dialog, vilket förhoppningsvis kan ske i form av fysiska möten, förutsatt att smittspridningen i länet väsentligen förbättrats. Som ett alternativ får givetvis dialogerna lov att hanteras digitalt. Utifrån kartläggning och dialoger kommer sedan förslag till metod, struktur samt avtal att redovisas för ställningstagande till politiskt vägval. Detta beräknas kunna vara klart innan årsskiftet 2021/2022.

  Härnösand den 24 juni 2021

  Hans Backlund (S)
  Ordförande Nämnden för hållbar utveckling

  1 Benämns i vissa sammanhang för ”Barn- och ungdomsentrén” en verksamhet för barn och unga mellan 7 och 17 år inom
  närsjukvården. Där ska bland annat erbjudas snabba och korta insatser, stöd, rådgivning och psykopedagogiska insatser i grupp.
  Verksamheten är under uppbyggnad men det dröjer sannolikt upp till ett par år innan den är i full gång och därmed avlastar BUP.


  Ovanstående är ett svar på interpellationen Civilsamhället viktigt eller inte och har diarienummer 21RS6092 i Region Västernorrlands diarium.