• Interpellationssvar: Fysisk aktivitet och kultur på recept

  Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) om fysisk aktivitet och kultur på recept

  Fråga:
  Vad görs för att öka antalet förskrivningar i länet vad gäller fysisk aktivitet på recept?

  Svar:
  Landstingets folkhälsoenhet följer förskrivningen av recept på fysisk aktivitet (FaR) över tid och stödjer verksamhet genom långsiktig metodutveckling.

  Landstinget Västernorrland är också bäst i Norra regionen på att förskriva FaR! Antalet förskrivna FaR inom primärvården har till exempel ökat med 20 procent år 20216 jämfört med 2016.

  Fråga:
  Vart tog pilotprojektet kring kultur på recept vägen? När kan man förvänta sig att landstinget Västernorrland tar beslut att införa eller pröva kultur på recept?

  Svar:
  Ett projektdirektiv om Kultur på recept togs fram och föredrogs för FPTN den 18 december 2014 (bilaga 1, 2). FPTN beslutade ”att tacka för lämnad information och lägga informationen till handlingarna”. Inget formellt beslut om införande är därmed fattat.

  Att genomföra försök med kultur på recept är, trots att det verkar intressant, förenat med kostnader som i dagsläget saknar finansiering. Emellertid menar vi i majoriteten, (S) och (MP), att kultur kan vara ett viktigt verktyg i folkhälsoarbetet, vilket också konstateras i vår gemensamma Landstingsplan 2017-2019 (4.1.4 Modernt förebyggande arbetet). Eller under avsnittet 4.3.2 i landstingsplanen (Kultur och föreningsliv – sociala investeringar för minskade skillnader och bättre hälsa) där det står En viktig målsättning är att landstinget ska uppmuntra projekt som syftar till att aktivera barn och unga. Sådana sociala investeringar bidrar till bättre uppväxtvillkor och en bättre hälsa. Möjligheterna för barn och unga att ta del av kultur oavsett ekonomiska eller geografiska förutsättningar ska vara goda.

  Härnösand den 26 oktober 2016
  Andreas Sjölander (S)
  Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämndens ordförande.

  1. Under perioden januari-juli 2015 förskrevs 4652 FaR medan år 2016 under samma period förskrevs 5589 FaR.