• Interpellation: Får asylsökande och papperslösa den vård de har rätt till?

  Region Västernorrland har genom Landstingsplanen 2016-2018 och i Regelboken för Vårdval Västernorrland för vårdvalet slagit fast att asylsökande såväl som tillståndslösa/papperslösa ”ska erbjudas vård i samma omfattning som den som erbjuds dem som är folkbokförda i Västernorrlands län”, dvs. inte endast sådan vård som inte kan anstå. Tidigare erfarenhet har visat att politiska beslut om allas rätt till lika vård inte fått fullt genomslag.

  Därför vill jag ställa följande frågor till patiennämndens ordförande:

  • Hur säkerställs det att asylsökande och papperslösa får den hälso- och sjuvkvård de har rätt till?
  • Finns det någon systematisk uppföljning och statistik på detta område?
  • Har Patientnämnden-Etiska nämnden fått in några ärenden om detta sedan de nya reglerna trädde i kraft?
  • Finns det någon uppskattning om hur stor merkostnad beslutet har medfört för Region Västernorrland?

  Härnösand 13 november 2017

  Sverker Ågren
  Regionfullmäktigeledamot, Kristdemokraterna

  Interpellation till Patientnämnden-Etiska nämndens ordförande Birgitta Sjögren


  Primärvård · Specialistvård | asylsökande · interpellation · papperslös · Sverker Ågren