• Interpellation: Hantering av motioner

  Det finns i nuläget alldeles för många motioner som legat för länge utan att ha behandlats. Samtidigt så ser vi en ny trend, att motioner behandlas i omvänd ordning. Först utreder och genomför nämnden det motionen tagit upp och sen låter man fullmäktige ta ställning till själva motionen.

  Det är förstås mycket bra om det man efterfrågar i en motion får ett visst gehör, men mer seriöst och demokratiskt vore om man först fick ett kvitto på att det man föreslog faktiskt har stöd av regionfullmäktiges politiker. Just nu sker denna omvända motionsbehandling med åtminstone två av våra motioner. Först har vi vår motion från oktober 2019 om Första linjens ansvar för barn och ungdomars psykiska hälsa. Motionen har inte behandlats av fullmäktige men frågan har ändå utretts av nämnden och vi kan nu konstatera att det finns ett skarpt förslag till beslut i nämnden att ansvaret ska ligga kvar som ett särskilt uppdrag för regionens egen primärvård.

  Sedan har vår nya motion om Vaccinationskampanjer till äldre och riskgrupper. Nu kommer nämnden med ett färdigt förslag till regionfullmäktige att man ska erbjuda gratis vaccinering av dessa grupper, men ett förslag att samtidigt anse motionen bifallen, det finns inte med. Vår ledamot i nämnden yrkade därför på senaste nämndssammanträdet att vår motion ska behandlas i samma ärende. Istället för att godta och bifalla detta yrkande slutade det med att vår ledamot enbart fick lämna yrkandet som en protokollsanteckning. Det är inte godtagbart!

  Med stort intresse inväntar vi svaret på vår motion från maj 2019 om Ofrivillig ensamhet. Vi hade förväntat oss att motionen skulle komma upp till behandling på fullmäktigemötet redan i september. Detta efter en debatt med Liberalerna i länets dagstidningar. Tyvärr lyser denna motion fortfarande med sin frånvaro. Vid sidan om allt så har vi vår motion om Sängtvätt på länets sjukhus. Motionen bifölls faktiskt på regionfullmäktige i oktober för ett år sedan. Vad vi känner till har nämnden inte gjort något för att verkställa detta beslut.

  Utifrån ovanstående vill jag ställa tre frågor:

  • Hur på Hälso- och sjukvårdsnämndens hantering av motioner den senaste tiden?
  • Får nämnden neka ett yrkande från en ledamot och tvinga denne att endast ta med yrkandet som en protokollsanteckning?
  • När kommer Hälso- och sjukvårdsnämnden följa upp/verkställa vår motion om Sängtvätt på länets sjukhus? Den har faktiskt bifallits av Regionfullmäktige!

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna


  Primärvård · Specialistvård| ensamhet · Henrik Sendelbach · interpellation · sängtvätt · vaccination