• Barns rätt till sommarlov

  Sommarlovet har börjat med något kallt väder för Västernorrlands alla barn och ungdomar. Det finns en mängd förväntningar inför sommarlov och det är något som många längtar till.

  Vår förhoppning är att vårt läns barn och ungdomar ska känna att de växer upp i ett samhälle där de uppskattas och har tillgång till olika utvecklande fritidsaktiviteter.

  Alla barn och ungdomar har rätt att få njuta av ledighet, att ha en meningsfull fritid, veta att skolan har hög kvalité och att det finns en mångfacetterad arbetsmarknad som väntar på deras kompetens.

  Enligt barnkonventionen har barn rätt att få växa upp under trygga förhållanden, få god omvårdnad och få utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. För de flesta barn i vårt land utgör föräldrarna och familjen tryggheten i tillvaron. Men det finns barn som växer upp i en hemmiljö som präglas av våld, droger och brist på trygghet. För de barn och unga där bristen på trygghet består, måste samhället ta på sig ansvaret att ge dem en så trygg uppväxt som bara är möjligt och se till att skyddet för dessa barn är av god kvalitet. Det är kommunernas socialtjänst som har det yttersta ansvaret.

  Vi Kristdemokrater är särskilt glada över den rad av förbättringar som regeringen förslår i socialtjänstlagen som syftar till att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar i utsatta situationer. Ett exempel är att barns rätt att framföra sina åsikter förtydligas och förbättras, det är viktigt att barn lyssnas till i högre utsträckning.

  Kristdemokraterna i Västernorrland ser ett behov av att vi inom det offentliga i betydligt högre grad lyssnar till barn och ungdomars åsikter. De flesta beslut som fattas påverkar deras liv och då borde deras röster ges större tyngd.

  Det är glädjande att Kristdemokraterna i Härnösand har lyckats få kommunen att införa ett barnbokslut. Hur påverkar de politiska besluten barn och ungdomar? Har vi tagit del av barnens åsikter vid planering av exempelvis lekparker? Vi önskar se system liknande barnbokslut i länets samtliga kommuner.

  Vi vet att i vårt län fram-över kommer det vara brist på arbetskraft. Inom flera sektorer kommer det saknas kompetens. Här behöver det finnas en regional strategi. Hur kommuniceras detta till länets ungdomar när de gör studie- och yrkesval? Hur kan vi ha bättre samverkan mellan det offentliga, privata och olika frivilligorganisationer för att säkra att arbetskraften finns men även för att ge ungdomar en framtidstro? Det är nödvändigt att någon tar på sig ledartröjan i detta arbete.

  Politik är inte allt och ska inte vara allt. Men i det politiska arbetet behövs större fokus på barn och ungas uppväxtvillkor det tänker vi Kristdemokrater fortsätta att arbeta för. Vår målsättning är att alla barn ska ha en skön sommar och känna lugn inför det som väntar i höst och i framtiden.


  Barn och unga | barnkonventionen · familj · sommarlov · uppväxtvillkor