• Beslut i landstingsfullmäktige motion om alkoholfri representation i landstinget

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 14 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage (kds), Stig Ingelsson (vpk) samt Kjell Forsval (fp) om alkoholfri representation inom landstinget.

  Under överläggningen yrkar dels Kurt Jansson bifall till förvaltningsutskottets förslag att landstinget beslutar

  • att ändra landstingets representationsregler i överensstämmelse med vad som ovan anförts; samt
  • att motionen därmed anses besvarad.

   Henrik Lindström, Sverker Ågren, Malkolm Groth och Göran Sydhage yrkar bifall till motionen.

   Slutligen yrkar Ingvar Byström bifall till förvaltningsutskottets förslag, dock med den ändringen att förvaltningsutskottets arbetsutskott får bedöma om annan representation skall förekomma i mera officiella sammanhang.

   Ordföranden ställer först förvaltningsutskottets förslag och Ingvar Byströms ändringsförslag under proposition, varvid han förklarar sig anse propositionen om bifall till förvaltningsutskottets förslag med övervägande ja besvarad.

   Landstinget beslutar i enlighet härmed.

   Därefter ställer ordföranden förvaltningsutskottets förslag och motionen under proposition, varvid han förklarar sig anse propositionen om bifall till förvaltningsutskottets förslag med övervägande ja besvarad.

   Landstinget beslutar i enlighet härmed.

   Mot beslutet anmäler Sverker Ågren, Göran Sydhage, Ulla Norgren, Rune Lindberg, Karin Fastborg, Inga Bergström, Henrik Lindström och Karin Lindmark reservation till förmån för motionen.


   Folkhälsa | alkohol · Göran Sydhage · motionsbeslut · representation · Sverker Ågren