• Beslut i landstingsfullmäktige motion om översyn av bidragsregler

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 13 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage för KDS landstingsgrupp om översyn av bidragsregler.

  Under överläggningen yrkar dels Rut Sandström, Tord Sundelin, Ingvar Byström och Ulla Norgren bifall till förvaltningsutskottets förslag att landstinget beslutar

  att avslå motionen
  dels Sverker Ågren och Göran Sydhage bifall till motionen.

  Orföranden ställer de båda förslagen under proposition, varvid han förklarar sig anse propositionen om bifall till förvaltningsutskottets förslag med övervägande ja besvarad, då votering begäres.

  Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 3 nej-röster. Två ledamöter avstår från att rösta och åtta är frånvarande.

  För nej röstade Lage Genberg, Sverker Ågren och Göran Sydhage

  Landstinget beslutar således i enlighet med förvaltningsutskottets förslag.


  Samverkan | bidragsregler · Göran Sydhage · motionsbeslut · Sverker Ågren