• Svar på motion om utlåning/uthyrning av barncykelhjälmar

  Vid landstingsmötet juni 1988 besvarades en motion från KDS om utlåning/uthyrning av cykelhjälmar till förskolebarn. Svaret innebär att frågan skulle prövas inom ramen för det program för olycksfallsförebyggande arbete som påbörjats.

  Som svar på fråga vid landstingsmötet den 13 september 1989 om att dela ut cykelhjämar till samtliga förstaklassare enligt Jämtlandsmodellen, lovades att ärendet skulle påskyndas och behandlas separat vid landstingsmötet i november 1989.

  Västernorrlands trafiksäkerhetsförbund har till uppgift att arbeta förebyggande med trafiksäkerhetsfrågorna. På ett förtjänstfullt sätt bedriver förbundet en kampanj för ett ökat användande av cykelhjälmar speciellt bland barn och ungdomar.

  Årligen satsar landstinget 450 000 kronor i bidrag till trafiksäkerhetsförbundet. Det är så landstinget skall arbeta med trafiksäkerhetsfrågor.

  Förvaltningsutskottet anser att tillhandahållande av cykelhjälmar för barn i första hand skall åligga föräldrarna. På samma sätt som föräldrar förser barn med hjälmar när de åker slalom, skridskor m m borde det vara lika självklart att man ser till att barnen har hjälm när de cyklar.

  Med hänvisning till det anförda hemställer förvaltningsutskottet att landstinget beslutar

  • att avslå motionen

  Barn och unga · Samverkan | cykelhjälm · motionsbeslut · NTF