• Beslut motion om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Utdrag ur protokoll för landstingsfullmäktiges möte den 14-15 oktober 2003 § 134: Motion från Sverker Ågren (kd) om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 15 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem (sid 61-64 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen framfördes följande yrkanden:

  Lennart Johansson yrkade att landstingsfullmäktige beslutar, med en protokollsanteckning om landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut den 13 augusti 2003, § 216, om att initiera en gemensam utredning med länets kommuner i syfte att se över samsyn och insatser till personer med missbruksproblem,

  • att anse motionen som besvarad.

  Roger Berg yrkade i första hand på att landstingsfullmäktige beslutar

  • att återremittera motionen.

  I andra hand, om ärendet ska avgöras idag, yrkade Roger Berg att landstingsfullmäktige beslutar

  • att bifalla motionen.

  I återremissyrkandet instämde Eva Goës, Jacomina Beertema och Jarl Strömbäck.

  Lennart Johansson yrkade avslag på återremissyrkandet.

  Ordförande ställde först återremissyrkandet under proposition, varvid hon förklarade sig anse propositionen om bifall till Lennart Johanssons yrkande.

  Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed.

  Ordförande ställde därefter landstingsstyrelsens, Lennart Johanssons och Roger Bergs förslag under proposition, varvid hon förklarade sig anse propositionen om bifall till Lennart Johanssons förslag med övervägande ja besvarad.

  Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed.


  Folkhälsa | motionsbeslut · missbruk · Sverker Ågren