• Budget 2006 samt ekonomisk plan 2007-2008

  Yrkande från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sjukvårdspartiet samt Miljöpartiet

  Landstingsplanens fastställande i februari och uppföljningen med ekonomiska ramar i juni har nu brutits ner i detalj och budgeten för 2006 kan beslutas. Den plan och uppföljning vi i Vårdalliansen tidigare yrkat bifall till ligger självklart fast. Vi vill i detta dokument särskilt visa på de skillnader som finns mellan oss och majoriteten. Vi håller fast vid vårt öppna förhållningssätt gentemot entreprenader och andra alternativa driftsformer. Landstinget är en mycket stor regional aktör och måste bli betydligt vassare som drivkraft i den regionala utvecklingen. Vad vi också särskilt vill trycka på är att en betydligt stramare hållning på investeringssidan måste till. Dagens investeringsnivå är fullständigt oacceptabel!

  Vi vill särskilt framhålla några punkter från våra tidigare yrkanden där lite eller inget har hänt.

  • Landstinget tar initiativ till att förverkliga tanken med samverkansorgan, med målet att införa ett direktvalt regionfullmäktige.
  • Identifiering av kostnadsdrivande målformuleringar.
  • Alla vårdcentraler skall uppmuntras och ges möjlighet till alternativa driftsformer. Det är särskilt viktigt för områden som idag saknar en tillfredsställande primärvård. Även andra verksamhetsområden som nu drivs i landstingets regi skall uppmuntras till alternativa driftsformer.
  • En särskild arbetsgupp tillsätts under styrelsen med uppdrag att arbeta fram ett program för fler entreprenader.
  • En väl fungerande närsjukvård säkras genom ökad samverkan med kommunernas äldreomsorg, primärvården, internmedicin och geriatrik, gärna i entreprenadform.
  • En ökad satsning på telemedicin påbörjas inom norra regionen.

  Vi vill uppdra till verksamheten att påbörja ovanstående förslag eftersom de skulle bidra till en bättre och billigare verksamhet, till gagn för både patienter, skattebetalare och personal! Vi vill även att beslutad arbetsgrupp om hälso- och sjukvårdens framtida finansiering påbörjar sitt arbete och att den långsiktiga ekonomin även presenteras för landstingsfullmäktige.

  Ett stort problem är som tidigare nämnts är ökningstakten på bygginvesteringarna. Efter att landstinget lyckades bromsa investeringarna under 2003 och ligga på en låg nivå under 2004 växer nu investeringstakten rekordartat, precis som vi tidigare varnat för. 1 mars 2004 beslutades om en långsiktig investeringsnivå på 80 miljoner kr, exklusive maskiner och inventarier, det hade till februari 2005 stigit till nästan 90 miljoner kr/år perioden 05-08, dvs ca 350 miljoner kr. I juni hade det ökat till 544(!) miljoner, dvs 136 miljoner per år och ökningen fortsätter och är nu 576 miljoner, 144 miljoner kr/år! I dessa siffror är inte strålkanon, MR-kamera eller ombyggnad av operationssalar med. Den ökade kapitalkostnaden kommer att innebära att det bli färre händer i vården eller nya skattehöjningar!

  Vi vidhåller vårt förslag från i juni och föreslår en investeringsplan.

  Vårdalliansen investeringsförslag

  2004 2005 2006 2007 2008 Totalt
  Inventarier 80,3 80 80 80 80 400,3
  Investeringar (exkl Hem-PC) 49,7 20 40 40 40 129,7
  Hem-PC 45 45,0
  Summa 130 145 120 120 120 635,0

  Innan nya investeringar sker måste en noggrann analys göras för varje kostnad, där både ökade driftskostnader och eventuella besparingar tydligt framgår. Även förbättringar för patienten ska finnas med i analysen.

  Utifrån fattade beslut under året så ser vårt förslag till ekonomiska ramar ut som följer. De marginaler som vi vill skapa för mer direkta utvecklingsinsatser, inom vården eller övrig regional utveckling, ligger fast. Förändringen mot majoritetens förslag är minskade ramar till Landstingsstyrelsen och Regional Utveckling. I kommande flerårsplan kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt psykiatrin och vårdgarantin.

  Resursramar

   

  2005 2006 2007 2008
  Hälso- och sjukvård 4 297,6 4 326,4 4 457,4 4 600,1
  varav primärvård 1 084,4 1 096,5 1 124,8 1 154,9
  varav psykiatri 346,1 353,4 364,0 375,1
  Tandvård 98,9 101,1 104,1 107,3
  Regional utveckling 200,7 204,8 208,1 212,6
  varav kultur, utbildning, FoU 133,9 128,2 127,5 134,0
  varav näringsliv, tillväxt, miljö 73,8 76,6 77,5 78,5
  Landstingsservice 159,9 162,9 167,7 172,8
  Landstingsstyrelsen 248,0 229,0 224,3 228,7
  Landstingsrevision 4,4 4,6 4,7 4,8
  Extra utrymme för utvecklingsinsatser 9,1 17,5 26,8
  Summa 5 018,5 5 037,9 5 183,8 5 353,1

  Vi yrkar att Landstingsstyrelsen beslutar föreslå Landstingsfullmäktige besluta

  • att fastställa ovanstående budget för 2006, ekonomisk plan för 2007-2008 och investeringsbudget och -ram för samma period.