• Budget 2010 samt ekonomisk plan 2011-2012

    Landstingets ekonomi befinner sig i en mycket svår situation. Majoriteten har brustit i sitt ansvarstagande och ekonomisk styrning. Budgethanteringen är under all kritik. Det sätt som majoriteten bedrivit budgetarbetet inför 2010 är helt oacceptabelt! Genom att inte i tid ge klara besked vare sig i skatte- eller besparingsfrågan har stor osäkerhet skapats i hela organisationen och möjligheterna till överblick försvårats. Det är nödvändigt att landstinget får en ekonomisk styrning som syftar till en långsiktigt hållbar bruttokostnadsnivå. Med beslutade förändringar inom hälso- och sjukvården är det svårt att se hur ytterligare stora besparingar ska kunna få genomslag redan under 2010. En tillfällig skattehöjning, omställningsskatt, är därför en nödvändig åtgärd för att klara det lagstadgade kravet på en omställningsarbetet och återställandet av tidigare underskott.

    Landstinget Västernorrland måste alltså ta ytterligare beslut för att minska driftskostnaderna för att klara en ekonomi i balans. För att uppnå detta krävs förändringar i organisationen, t ex samverkan och samordning mellan verksamheterna och fortsatt effektivisering av administration, upphandling samt all övrig verksamhet. Vi föreslår även en översyn av möjligheter till länsvis organisation inom vissa specialiteter liksom förslag till alternativ drift och finansiering av vissa landstingsverksamheter, t ex landstingsfastigheter.

    Vi instämmer i behovet av vissa kortsiktiga engångsåtgärder, t ex minskat fastighetsunderhåll. Vi kan inte acceptera neddragning av medel till vårdgarantin och tillgängligheten, vilket även skulle kunna motverka möjligheterna för landstinget att ta del av komman års kömiljard. Vi ser även risker med att dra ner på friskvårdsmedlen, eftersom sjukskrivningarna då kan öka.