• Interpellation: Demensutredningar

  Köerna och längden för demensutredningar har blivit allt längre i Sverige.

  Det finns ett kvalitetsmål som Sve-Dem satt upp att en demensutredning ska påbörjas inom 30 dagar från det att vården tagit emot en remiss eller blivit kontaktade. Med 28 dagar klarades detta mål totalt för Sveriges samtliga landsting/regioner 2016. I Västernorrland däremot var väntetiden inom specialistvården över 60 dagar, näst längst i Sverige. Bara Gävleborg har längre, men de jobbar på ett annat sätt så att en stor del av utredningsarbetet utförs under väntetiden av primärvården så att själva utredningen när den väl startar i specialistvården i princip är klar.

  Till väntetiden på att få en utredning inledd behöver man också lägga utredningstiden. Utredningstiden för Västernorrland 2016 var också bland de längsta. 90 dagar är medianlängden på en demensutredning.

  Jag vill därför veta:

  • Hur ser läget ut idag med vårdköerna för demensvården?
  • Finns det något skäl till att Västernorrland ska ligga så dåligt till i jämförelse med andra län?
  • Vad gör man idag för att beta av köerna? Har man nån plan?
  • Det talas så vackert om att primärvården ska få större ekonomiska resurser, 150-200 miljoner, men pengar i all ära, man måste också ha en plan för hur pengarna ska användas så att vi får en effektiv och jämlik vård. Hur ser man på den modell Gävleborg har för demensutredningar där primärvården får en större roll?

  Fränsta 7 juni 2018

  Mona Hammarstedt
  Gruppledare och ledamot i Regionfullmäktige (KD)

  Interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Primärvård · Specialistvård | demensutredning · interpellation · vårdköer · Mona Hammarstedt