• Det är dags för omtag, vi kan bättre

  Sedan insatsplanen presenterades för oss förtroendevalda i början av september har vi kristdemokrater varit frågvisa och frustrerade. Vi har ställt frågor om kostnader för utomlänsvård och ökade transporter, och inte minst frågor om när och hur verksamheterna ska involveras i processen. Vi har dessutom begärt att få se detaljerade underlag men nekats detta. Vi har varit till och med tvungna att hänvisa till grundlagen för att få ut den information vi efterfrågat, men ändå stött på patrull. I dag är många av våra frågor fortfarande obesvarade, men processen att driva igenom sparpaketet rullar på.

  Det är tydligt att Elisabet Strömqvist (S) och Erik Lövgren (S) vill driva igenom detta sparförslag – kosta vad det kosta vill – utan att ta hänsyn till den oro som finns ute i verksamheterna. Det är på många sätt anmärkningsvärt att majoriteten är beredd att driva igenom ett sparpaket innan det finns trovärdiga siffror och riktiga konsekvensanalyser. Här är socialdemokraterna i landstinget inte ens beredda att lyssna på länsklinik och enhetschefer som är kritiska till både hanteringen, och till våra bristfälliga underlag.

  Kännedom om verksamheterna och patientflödena är central om vi ska lyckas hitta lösningar som håller över tid. Inte minst är det viktigt inom en personalintensiv verksamhet som sjukvården faktiskt är. Efter att vi tagit del av information från professionen ser vi uppenbara risker att vissa av de förslagna förändringarna i praktiken till och med kan innebära en fördyring för landstinget. Det vore naturligtvis djupt olyckligt om vi i slutändan både har lagt ned fungerande verksamheter och står med ökade kostnader. Inte minst skulle detta dumdristiga förfarande ha förödande konsekvenser för Sollefteå.

  Vårt motstånd till insatsplanen handlar inte om att vi inte ser behoven av att göra strukturförändringar. Vi efterlyser snarare genomtänkta alternativ där sparmöjligheterna är noggrant utredda och där det finns reella alternativ att välja mellan. Därefter är vi som politiskt parti beredda att göra de svåra valen. Men först behöver vi som sagt seriösa beslutsunderlag. Det borde vara en självklarhet för samtliga partier.

  Uppenbart är att socialdemokraterna i länet har bestämt sig att gå vidare, må miljöpartisterna och vänsterpartisterna inse att den forcerade processen inte är en framkomlig väg. I varje fall om ambitionen är att få en ekonomi i balans och om vi vill återupprätta medborgarnas förtroende för landstinget, någonting som helt har raserats på mindre än ett par månader.

  Vi är skyldiga våra medborgare ett omtag. Vi kan bättre.

  Mona Hammarstedt (KD)
  Soledad Henriquez (KD)


  Bilden överst av Chronomarchie från Pixabay (Pixabay License).


  Ekonomi/skatter | insändare · insatsplanen · Mona Hammarstedt · omtag · Soledad Henriquez · Sollefteå · sparpaket · strukturförändringar