• Dyrare med vaccination mot bältros

  Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) angående Vad händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när den uteslutits från högkostnadsskyddet?

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande lämnade följande svar på interpellationen:

  Interpellanten ställer följande frågor angående vad som händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när vaccinet Zostabax uteslutits från högkostnadsskyddet.

  Fråga 1: Hur ska behovet av vaccination tillgodoses för personer med förhöjd risk för bältros när det nu blivit avsevärt mycket dyrare?
  Svar: Landstingets läkemedelskommitté har hittills avrått från vaccination mot bältros. Förändringen i kostnad är därför inte relevant för närvarande. En ny rekommendation kommer inom kort, baserad på Socialstyrelsens vägledning från november 2014, samt yttrande från Sveriges kommuner och landstings grupp ”nya läkemedelsterapier” under december samma år.

  Fråga 2: Hur bedömer du risken för att behov av sjukhusvård påverkas, om färre har råd med vaccination mot bältros?
  Svar: Risken bedöms som oförändrad, eftersom ytterst få personer torde ha vaccinerats då Läkemedelskommittén avrått från vaccination.

  Härnösand den 3 februari 2015


  Primärvård | bältros · interpellationssvar · Mona Hammarstedt · vaccination