• Energipolitik med ansvar för trygghet

  För alla oss som är oroade för framtidens miljö och klimat, men också för hur vi ska klara jobben och välfärden, är det ett oerhört viktigt besked som partiledarna för Allians för Sverige gav i torsdags. Regeringen presenterade en överenskommelse som innebär världens högsta ambition för klimatet och en vision där Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

  Klimat- och energipaketet innebär samtidigt som vi tryggar industrin, och därmed jobben, att incitamenten att satsa på förnybar energi förstärks. Eftersom uppgörelsen bryter dödläget i energipolitiken skapar vi tydlighet och spelregler för näringslivet att investera långsiktigt. Detta är inte minst viktigt nu när det är lågkonjunktur. För en hållbar energi- och klimatpolitik krävs åtgärder med ansvar. Ett ansvar där vi måste förvalta vår jord och inte på ett ansvarslöst sätt förbruka ändliga resurser och naturvärden.

  Den utveckling av förnybar energi som vi så länge hoppats på har inte uppfyllt våra förväntningar i den takt vi önskat. Kärnkraften skulle enligt det gamla beslutet avvecklas under 2020- eller 2030-talet, men med den försiktiga utbyggnad av förnybar energi som vi har är det inte realistiskt att vi ska stänga av halva vår elproduktion.

  Det skulle vara förödande för Sverige. Med denna överenskommelse förlängs kärnkraftsparentesen genom att inom ramen för maximalt tio reaktorer tillåta nybyggnation på befintliga platser. Den svenska elförsörjningen säkras och därmed finns förutsättningar att minska klimatutsläppen.

  Målen i överenskommelsen innebär en rejäl framflyttning av positioner för förnybar energi som ska öka med 50 procent. Detta ska ske bland annat genom att en ny planeringsram för vindkraft på 30 TWh slås fast till 2020. Bioenergi till värme och gas måste också ges förutsättning att fortsätta växa i den goda takt man idag uppvisar.

  2030 bör Sverige ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen, målet är att det ska vara 10 procent förnybar energi inom transportsektorn 2020. Sverige är en världsledande aktör i framtagningen av teknik på detta område.

  Ett femårigt program genomförs för effektivare energianvändning. Det finns fortfarande stora landvinningar att göra och till detta tillförs 300 miljoner kronor per år utöver den redan fastslagna politiken.

  Vi har ett gemensamt ansvar för framtidens miljö och Kristdemokraternas mål är att agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer.

  Nu när allianspartierna är ense blir frågan naturlig; Vad vill oppositionen? Min fråga till länets socialdemokratiska riksdagsledamöter är, vad säger ni? Är ni beredd att tillsammans med oss samla er bakom en realistisk och ambitiös energi- och klimatpolitik, eller kommer ni välja att samarbeta med partier som idag vill ha en snabb avveckling av kärnkraften och därmed riskera Sveriges elförsörjning och därmed öka koldioxidutsläppen?

  Liza-Maria Norlin (KD), Riksdagsledamot Västernorrland

  Miljö och energi | elproduktion · energiförsörjning · fordon · fossila bränslen · klimatet · kärnkraft · Liza-Maria Norlin · vindkraft