• Beslut i landstingsfullmäktige motion om inrättande av hälso- och miljövårdspris

    Föredras inför landstinget förvaltningsutskotets förslag i ärende nr 9 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren för KdS landstingsgrupp om inrättande av ett hälso- och miljövårdspris.

    Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

    att uppdra åt förvaltningsutskottet att låta utreda förutsättningarna för ett hälso- och miljövårdspris.

    I detta ärende yttrar sig Sverker Ågren

    Miljö och energi | miljöpris · motionsbeslut · Sverker Ågren...