• Fråga angående IVF

  Ett avtal om samarbete mellan landstingen i Västernorrland och Jämtland samt Regionsykehuset, Trondheim rörande in vitrofertilisering (IVF) verksamhet, beräknas träda i kraft fr o m årsskiftet.

  Det saknas fortfarande fastställda regler för hur IVF verksamhet får bedrivas i vårt land. Den medicinsk-tekniska utvecklingen ligger långt före lagstiftningen. IVF är inget undantag.

  Betänkandet ”Barn genom befruktning utanför kroppen m m” (SOU 1985:5) tar dock upp provrörsbefruktning och några av de etiska problem som den skapar. Där föreslås bl a en tidsgräns för hur länge man ska få ha befruktade ägg frysta.

  I samband med IVF får man vanligen fram ett antal ”överblivna” befruktade äggceller. Risken för utnyttjande av dessa till forskning är uppenbar, vilket KDS vill förhindra. Även mänskliga embryon bör ha lagligt skydd.

  Mot denna bakgrund, vill jag ställa följande frågor till FU:s ordf. Stig Andersson.

  • Kan ett par som IVF-behandlas enligt avtalet, ges fullständiga garantier att embryon från kvinnan inte utan deras medgivande används till medicinska experiment?
  • Betänkandet ”Barn genom befryktning utanför kroppen m m” (SOU 1985-5) innehåller förslag till bestämmelser som berör IVF. Är Stig Andersson beredd att verka för att dessa tillämpas vid den aktuella IVF-verksamheten i Trondheim?

  Sollefteå 1985-11-14
  Sverker Ågren, KDS


  Specialistvård | enkel fråga · forskning · IVF · Sverker Ågren